Vzor cz            úvod  I  seznam vzorů  I  koupit  I  dodání  I  kontakty

Seznam vzorů

Prohlédněte si seznam vzorů, které dostanete s naším programem. Je seřazen abecedně vzestupně.
Přestože je velmi dlouhý, nemusíte se ničeho obávat. Program, který vám s dokumenty dodáme, obsahuje velmi příjemné a přehledné uživatelské prostředí pro rychlé hledání, třídění a úpravu dokumentů. Proto se tímto seznamem nenechte vyděsit, software vše maximálně zpřehledňuje :)

Název vzoru

Právní úprava

Typ

Hlavní kategorie

Akcie kusová Korporace vzor Akcie a CP
Akcie nominální Korporace vzor Akcie a CP
Akcionářská žaloba Korporace vzor Akcie a CP
Částečná nezaměstnanost - dohoda se zaměstnanci Pracovní vzor Personalistika
Částečná nezaměstnanost - rozhodnutí zaměstnavatele Pracovní vzor Personalistika
Čestné prohlášení člena představenstva korporace Korporace vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení člena správního orgánu Korporace vzor Prohlášení
Čestné prohlášení člena výboru spolku Občanské vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení jednatele Korporace vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele) Daňový řád vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance  Daňový řád vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance  Daňový řád vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení k patentu Autorské vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad Daňový řád vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby Stavební vzor Čestné prohlášení
Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy Stavební vzor Čestné prohlášení
Darovací smlouva – budoucí majetek Občanské vzor Budoucí akty
Darovací smlouva – darování práva Občanské vzor Budoucí akty
Darovací smlouva – darování věci Občanské vzor Budoucí akty
Darovací smlouva – ochranná známka Občanské vzor Budoucí akty
Darovací smlouva spojená se smlouvou o zřízení služebnosti bytu Občanské vzor Byty
Dědická smlouva Občanské vzor Dědictví
Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí Občanské vzor Dědictví
Delegace odpovědnosti Obchodní dopis Delegace
Delegace pravomocí Pracovní dopis Delegace
Delegace reakce na negativní dopis zákazníka Občanské dopis Delegace
Delegace reklamace Občanské dopis Delegace
Delegace stížnosti Občanské dopis Delegace
Delegace úkolu Pracovní dopis Delegace
Delegace úkolu externí firmě Obchodní dopis Delegace
Delegace vnitrofiremního úkolu Pracovní dopis Delegace
Delegace vyřešení stížnosti na jiné pracoviště Pracovní dopis Delegace
Delegace vyřízení žádosti Občanské dopis Delegace
Dělitelné plnění - Výzva k poskytnutí dělitelného plnění Občanské vzor Výzvy
Dočasné odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatek času Pracovní dopis Delegace
Dodací list Daňový řád vzor Formuláře
Dodací list - daňový doklad A4 Daňový řád tiskopis Formuláře
Dodací list - daňový doklad A5 Daňový řád tiskopis Formuláře
Dodatečné schválení (ratihabice) právního jednání opatrovance Občanské vzor Akceptace
Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence Autorské vzor Autorské dílo
Dodatek k pracovní smlouvě Pracovní vzor Dodatky smluv
Dodatek o prodloužení smlouvy o výhradním realitním zprostředkování Realitní zprostředkování vzor Dodatky smluv
Dodatek o přezkumu nálezů v rozhodčím řízení Rozhodčí vzor Dodatky smluv
Dodatek o změně režimu formy vedení rozhodčího řízení Rozhodčí vzor Dodatky smluv
Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu Pracovní vzor Akceptace
Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě Pracovní vzor Akceptace
Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce Pracovní vzor Personalistika
Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů Občanské vzor Dědictví
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli  Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů Pracovní vzor Bezpečnost
Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance Pracovní vzor Smlouvy
Dohoda o narovnání Občanské vzor Smlouvy
Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů Pracovní vzor Odbory
Dohoda o odděleném bydlení manželů Občanské vzor Manželství
Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost) Pracovní vzor Odpovědnost
Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost) Pracovní vzor Odpovědnost
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách Občanské vzor Prodej
Dohoda o postoupení smlouvy kupní Občanské vzor Prodej
Dohoda o postoupení smlouvy o dílo Občanské vzor Dílo
Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o pracovní činnosti Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o pracovní pohotovosti Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o provedení práce Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o provedení práce Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o převedení části řádné dovolené Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o převodu nájmu Občanské vzor Byty
Dohoda o převzetí dluhu Občanské vzor Smlouvy
Dohoda o převzetí svěřených předmětů Pracovní vzor Odpovědnost
Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho Autorské vzor Dědictví
Dohoda o přistoupení k dluhu Občanské vzor Smlouvy
Dohoda o rozvázání pracovního poměru Pracovní vzor Rezignace
Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona Pracovní vzor Rezignace
Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o srážkách z odměny Občanské vzor Personalistika
Dohoda o srážkách ze mzdy Občanské vzor Personalistika
Dohoda o srážkách ze mzdy Občanské vzor Personalistika
Dohoda o termínu výplaty odstupného Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci Korporace vzor Smlouvy
Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu Občanské vzor Manželství
Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - Home office Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela Občanské vzor Manželství
Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným Občanské vzor Manželství
Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o zániku členství v družstvu Korporace vzor Smlouvy
Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické  Autorské vzor Autorské dílo
Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o započtení pohledávek Občanské vzor Rodina
Dohoda o změně obsahu pracovního poměru Pracovní vzor Dodatky smluv
Dohoda o změně obsahu závazku Občanské vzor Dodatky smluv
Dohoda o způsobu náhrady škody zaměstnancem Pracovní vzor Odpovědnost
Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti Pracovní vzor Smlouvy
Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu Občanské vzor Smlouvy
Dohoda o zrušení služebnosti Občanské vzor Smlouvy
Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání Občanské vzor Rodina
Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak Pracovní vzor Smlouvy
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance Pracovní vzor Smlouvy
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam Pracovní vzor Smlouvy
Dohoda společníků na dalším trvání společnosti Korporace vzor Smlouvy
Dohoda spoluvlastníků o výkonu předkupního práva Občanské vzor Nemovitosti
Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jed Pracovní vzor Odbory
Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně Daňový řád dopis Daně
Doložení pravosti listiny v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu – týrání mladistvého GDPR vzor  
Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu opt-out GDPR vzor  
Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo Občanské vzor Nemovitosti
Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence Autorské vzor Autorské dílo
Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou Pracovní vzor Doložky do smluv
Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do smluv o dílo - Ujednání o délce záruky Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného Občanské vzor Dílo
Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci Exekuční vzor Doložky do smluv
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost Exekuční vzor Doložky do smluv
Doložka inflační pro obecné smlouvy Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka inflační pro smlouvy o podnikatelském nájmu Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka inflační pro smlouvy pachtovní Občanské vzor Doložky do smluv
Doložka pro smlouvy uzavírané s nespolehlivým plátcem DPH Občanské vzor Daně
Domovní řád Občanské vzor Byty
Doplnění daňového podání Daňový řád dopis Daně
Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu Daňový řád dopis Daně
Doplnění objednávky Občanské dopis Doplnění
Doplnění objednávky snížením objednaného množství Obchodní dopis Doplnění
Doplnění odvolání na výzvu správce daně Daňový řád dopis Daně
Doplnění plné moci
 
Daňový řád dopis Daně
Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Doplnění pravdivosti daňového tvrzení Daňový řád dopis Daně
Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně Daňový řád dopis Daně
Doplnění rezervace ubytování Občanské dopis Doplnění
Doplnění rezervace zboží Občanské dopis Doplnění
Doplnění úředního podání Občanské dopis Doplnění
Doporučení kandidáta oblíbené politické strany Nezařazeno dopis Doporučení
Doporučení služby vnitrofiremně Obchodní dopis Doporučení
Doporučení sportovce Nezařazeno dopis Doporučení
Doporučení trenéra Nezařazeno dopis Doporučení
Doporučení výrobku Obchodní dopis Doporučení
Doporučení zaměstnance Pracovní dopis Doporučení
Dotazník pro přijímaného zaměstnance GDPR vzor Formuláře
Dovolání se relativní neplatnosti právního jednání Pracovní vzor Personalistika
Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance Pracovní vzor Formuláře
Evidence mladistvých v pracovním poměru Pracovní vzor Formuláře
Evidenční arch pověřenců GDPR vzor  
Evidenční arch získaných souhlasů GDPR vzor  
Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům Pracovní vzor Formuláře
Faktura - daňový doklad A4 Daňový řád tiskopis Formuláře
Faktura - daňový doklad A5 Daňový řád tiskopis Formuláře
Faktura za hotové Daňový řád tiskopis Formuláře
Gratulace k hrdinskému činu Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k narození potomka Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k narozeninám Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k profesnímu úspěchu zaměstnance Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k promoci zaměstnance Pracovní dopis Gratulace
Gratulace k turnajové výhře Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k úspěšné maturitě Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k výročí firmy Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k výročí firmy Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k výročí firmy Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k výročí firmy Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k výročí obchodního partnera Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace k výročí zaměstnance Pracovní dopis Gratulace
Gratulace k výročí zaměstnance Pracovní dopis Gratulace
Gratulace k získání nového obchodního partnera s nabídkou dalších služeb Občanské dopis Gratulace
Gratulace k získání nového pracovního místa Pracovní dopis Gratulace
Gratulace k získání úvěru s výzvou ke splátce dluhu Občanské dopis Gratulace
Gratulace obchodnímu partnerovi k otevření nové pobočky Obchodní dopis Gratulace
Gratulace politikovi k získání poslaneckého mandátu Občanské dopis Gratulace
Gratulace politikovi k získání senátorského mandátu Nezařazeno dopis Gratulace
Gratulace zákazníkovi k zakoupení výrobku s dárkem Obchodní dopis Gratulace
Gratulace zaměstnavatele k odchodu zaměstnance do důchodu Pracovní dopis Gratulace
Gratulace zastupitele ke sportovnímu výkonu Nezařazeno dopis Gratulace
Hlášení změny trvalého pobytu Správní vzor Nájem
Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení Pracovní vzor Formuláře
Hromadná stížnost více zaměstnanců na manažera Pracovní dopis Personalistika
Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele inspektorátu  Pracovní dopis Personalistika
Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele odborům Pracovní dopis Odbory
Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem Pracovní vzor Personalistika
Hromadné propouštění Pracovní vzor Personalistika
Hromadné propouštění - informace pro Odbory Pracovní vzor Odbory
Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce Pracovní vzor Oznámení
Hromadný příkaz k úhradě Daňový řád tiskopis Formuláře
Informace o obsahu pracovního poměru Pracovní vzor Dodatky smluv
Informace o poskytnutím první úschovy realitního zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Informace o právní a závazkové čistotě Korporace vzor Oznámení
Informace o záměru podat společnickou žalobu Korporace vzor Oznámení
Informace o změně limitu ve smlouvě o odpovědnosti realitního zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Informační povinnost správce o příjemcích osobních údajů GDPR vzor  
Informování kontrolní komise o jednání představenstva Korporace vzor Oznámení
Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů Korporace vzor Oznámení
Informování o zákazu konkurence Korporace vzor Oznámení
Informování zaměstnance o přechodu práv z pracovněprávních vztahů Pracovní vzor  
Insolvenční návrh - dlužník Insolvenční vzor Konkurz
Insolvenční návrh - příloha - seznam majetku Insolvenční vzor Formuláře
Insolvenční návrh - příloha - seznam zaměstnanců Insolvenční vzor Formuláře
Insolvenční návrh - příloha - seznam závazků Insolvenční vzor Formuláře
Insolvenční návrh - věřitel Insolvenční vzor Formuláře
Instrukce k autorizaci správnosti grafického zpracování před tiskem Obchodní dopis Doplnění
Instrukce k informacím v PR článku Obchodní dopis Doplnění
Instrukce k podepsání smlouvy Občanské dopis Doplnění
Instrukce k potvrzení korektury textu redakcí média Obchodní dopis Doplnění
Instrukce k protinávrhu smlouvy Obchodní dopis Doplnění
Instrukce k prověření chyby v zaúčtování platby u dodavatele Obchodní dopis Chyby a omyly
Inventarizace závazků Daňový řád vzor Formuláře
Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti Daňový řád vzor Formuláře
Jednostranný zápočet Občanské vzor Oznámení
Jednostranný zápočet Občanské vzor Oznámení
Jmenování do funkce Pracovní vzor Oznámení
Jmenování do funkce se zkušební dobou Pracovní vzor Oznámení
Jmenování do funkce statutárního ředitele Korporace vzor Oznámení
Jmenování pověřence v zaměstnaneckém režimu GDPR vzor  
Jmenování správce svěřeneckého fondu Občanské vzor Oznámení
Kmenový list Korporace vzor Akcie a CP
Kniha jízd Daňový řád tiskopis Formuláře
Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd Daňový řád tiskopis Formuláře
Kniha pohledávek A4 Daňový řád tiskopis Formuláře
Kniha příchodů a odchodů A4 Pracovní tiskopis Formuláře
Kniha závazků A4 Daňový řád tiskopis Formuláře
Konečná zpráva o průběhu likvidace Korporace vzor Formuláře
Konkurenční doložka Pracovní vzor Doložky do smluv
Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv Pracovní vzor Doložky do smluv
Kvitance úhrady dluhu Občanské vzor Potvrzení
Licenční smlouva nakladatelská Autorské vzor Autorské dílo
Licenční smlouva o šíření počítačového programu Autorské vzor Autorské dílo
Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla Autorské vzor Autorské dílo
Listina o vydědění Občanské vzor Dědictví
Listina přítomných na schůzi spolku Občanské vzor Formuláře
Listina přítomných valné hromady Korporace vzor Formuláře
Mimořádné vydržení vlastnického práva k věci movité Občanské vzor Nároky
Mzdový předpis Pracovní vzor Personalistika
Mzdový výměr Pracovní vzor Dodatky smluv
Nabídka koupě nemovité věci (pozemku) k realizaci předkupního práva ve smyslu ObčZ Občanské vzor Nemovitosti
Nabídka na řešení škod pojištěním majetku Občanské dopis Nabídky
Nabídka nemovité věci Předkupníkovi ke koupi – předkupní právo Občanské vzor Nemovitosti
Nabídka předkupního práva k obchodnímu podílu Občanské vzor Nabídky
Nabídka s představením nové pobočky a služeb Obchodní dopis Nabídky
Nabídka spolupráce s odkazem na referenční osobu Obchodní dopis Doporučení
Nabídka výměny internetových odkazů Obchodní dopis Marketing
Nadační listina nebo Zakládací listina nadace Občanské vzor  
Náhrada za ztrátu na výdělku - žádost o odškodnění Pracovní vzor Nároky
Námitka dlužníka proti pohledávce postoupené smlouvou Občanské vzor Námitky
Námitka místní nepříslušnosti Správní vzor Námitky
Námitka neplatnosti nabídky ke koupi spoluvlastnického podílu na nemovitostech – předkupní právo Občanské vzor Námitky
Námitka neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem Občanské vzor Námitky
Námitka neplatnosti právního jednání z důvodu vyhrožování Občanské vzor Námitky
Námitka neplatnosti smlouvy o realitním zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Námitky
Námitka neplatnosti smlouvy o realitním zprostředkování pro nedostatek písemné formy  Realitní zprostředkování vzor Námitky
Námitka neplatnosti vydědění Občanské vzor Dědictví
Námitka nepoctivé držby Občanské vzor Námitky
Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu Pracovní vzor Chyby a omyly
Námitka obtěžující podmínky v závěti Občanské vzor Dědictví
Námitka podmínky v závěti - zjevně odporující veřejnému pořádku Občanské vzor Dědictví
Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu Daňový řád dopis Daně
Námitka promlčení bezdůvodného obohacení Občanské vzor Námitky
Námitka promlčení práva Občanské vzor Námitky
Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení Daňový řád dopis Daně
Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu Daňový řád dopis Daně
Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka Daňový řád dopis Daně
Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek Daňový řád dopis Daně
Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva Korporace vzor Námitky
Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka Daňový řád dopis Daně
Námitka proti zpracování osobních údajů GDPR vzor  
Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů GDPR vzor  
Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n Pracovní vzor Námitky
Napomenutí zaměstnance za kouření mimo předepsané prostory Pracovní dopis Personalistika
Napomenutí zaměstnance za pozdní příchody a předčasné odchody Pracovní dopis Personalistika
Napomenutí zaměstnance za zneužití čehokoliv pro své potřeby Pracovní dopis Personalistika
Nařízení práce přesčas Pracovní vzor Nařízení
Nařízení práce ve dnech pracovního klidu Pracovní vzor Nařízení
Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy Pracovní vzor Nařízení
Následná nemožnost plnění ze smlouvy Občanské vzor Oznámení
Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci Pracovní vzor Návrhy
Návrh exmanžela na určení výše výživného pro rozvedeného manžela Občanské vzor Návrhy
Návrh k řešení platební neschopnosti klienta Občanské dopis Návrhy
Návrh ke zlepšení využití pracovní doby zaměstnanci Pracovní dopis Návrhy
Návrh na doplnění obsahu smlouvy Občanské vzor Doplnění
Návrh na jmenování znalce k ocenění nepeněžitého vkladu Korporace vzor Návrhy
Návrh na jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích Korporace vzor Návrhy
Návrh na nařízení likvidace právnické osoby Občanské vzor Likvidace
Návrh na odvolání manažera pro ztrátu důvěry Pracovní dopis Návrhy
Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu opakovaných drobných chyb při rozhodování Pracovní dopis Návrhy
Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu závažného pochybení Pracovní dopis Návrhy
Návrh na odvolání poručníka Občanské vzor Návrhy
Návrh na odvolání statutárního orgánu Obchodní dopis Návrhy
Návrh na omezení svéprávnosti Občanské vzor Návrhy
Návrh na opravu chyby ve smlouvě Obchodní dopis Chyby a omyly
Návrh na opravu veřejné komunikace Občanské dopis Návrhy
Návrh na pokračování v dokazování Daňový řád dopis Daně
Návrh na popření otcovství Občanské vzor Návrhy
Návrh na povolení obnovy řízení Správní vzor Návrhy
Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti Daňový řád dopis Daně
Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin Daňový řád dopis Daně
Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace Korporace vzor Návrhy
Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace Korporace vzor Návrhy
Návrh na prohlášení neplatnosti právnické osoby Občanské vzor Návrhy
Návrh na prohlášení za mrtvého Občanské vzor Návrhy
Návrh na prohlášení za mrtvého Občanské vzor Návrhy
Návrh na prohlášení za mrtvého u osoby nezvěstné Občanské vzor Návrhy
Návrh na prohlášení za nezvěstného Občanské vzor Návrhy
Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti Daňový řád dopis Daně
Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek Daňový řád dopis Daně
Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy Správní vzor Akcie a CP
Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti Správní vzor Návrhy
Návrh na přivolení soudu s vyloučením předsedy představenstva z výkonu funkce Korporace vzor Návrhy
Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého Občanské vzor Návrhy
Návrh na přiznání svéprávnosti (emancipace) Občanské vzor Návrhy
Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Návrh na rozvod manželství Občanské vzor Manželství
Návrh na rozvod manželství s připojením manžela Občanské vzor Manželství
Návrh na sepsání smlouvy Občanské dopis Návrhy
Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem Občanské vzor Návrhy
Návrh na sjednání daně dohodou Daňový řád dopis Daně
Návrh na splácení dluhu jinak Občanské dopis Návrhy
Návrh na splacení dluhu ve splátkách Občanské dopis Návrhy
Návrh na udělení povolení k uzavření manželství nezletilému a ne plně svéprávnému Občanské vzor Návrhy
Návrh na ukončení neobchodní spolupráce Občanské dopis Návrhy
Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci Daňový řád dopis Daně
Návrh na určení otcovství k dítěti Občanské vzor Návrhy
Návrh na určení, že manželství není Občanské vzor Návrhy
Návrh na utajení osvojení Občanské vzor Návrhy
Návrh na uzavření smlouvy Občanské vzor Návrhy
Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání Občanské vzor Návrhy
Návrh na vydání platebního rozkazu Správní vzor Exekuce
Návrh na vydání rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu Občanské vzor Manželství
Návrh na vydání usnesení – uplatnění procesního nástupnictví Správní vzor Návrhy
Návrh na vyloučení dražitele Daňový řád dopis Daně
Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání Daňový řád dopis Daně
Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání Daňový řád dopis Daně
Návrh na vyloučení rozhodce pro podjatost Rozhodčí vzor Návrhy
Návrh na vyloučení soudce Správní vzor Návrhy
Návrh na vyloučení soudce z důvodu podjatosti Správní vzor Námitky
Návrh na vyloučení společníka Korporace vzor Návrhy
Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost Daňový řád dopis Daně
Návrh na vyloučení znalce a jmenování nového Korporace vzor Návrhy
Návrh na výmaz údajů družstva Korporace vzor Návrhy
Návrh na vypořádání inventarizačního schodku odpovědnému zaměstnanci Pracovní vzor Návrhy
Návrh na vytvoření spolku Občanské dopis Návrhy
Návrh na zapracování jednoduchých změn do smlouvy Občanské dopis Návrhy
Návrh na zapracování právních změn do smlouvy Občanské dopis Návrhy
Návrh na zrušení bytového družstva s likvidací Korporace vzor Návrhy
Návrh na zrušení osvojení Občanské vzor Návrhy
Návrh na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčí vzor Návrhy
Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání Správní vzor Návrhy
Návrh na zrušení sociálního družstva s likvidací Korporace vzor Likvidace
Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce
 
Daňový řád dopis Daně
Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným
 
Daňový řád dopis Daně
Návrh na zrušení zastoupení zástupcem
 
Daňový řád dopis Daně
Návrh nadřízenému - požadavek zaměstnanců zkrátit pracovní dobu Pracovní dopis Návrhy
Návrh nadřízenému k řešení velké fluktuace zaměstnanců Pracovní dopis Návrhy
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - lepší cena Obchodní dopis Dodatky smluv
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zkrácení doby Obchodní dopis Dodatky smluv
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zrušení zálohové platby Obchodní dopis Dodatky smluv
Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy Pracovní vzor Návrhy
Návrh opatrovance na odvolání opatrovníka Občanské vzor Návrhy
Návrh podporovaného na odvolání podpůrce Občanské vzor Návrhy
Návrh pro zlepšení pracovních podmínek Pracovní dopis Návrhy
Návrh řešení klesající produktivity práce zaměstnanců Pracovní dopis Návrhy
Návrh soudu k prohlášení neplatnosti manželství Občanské vzor Manželství
Návrh soudu k převzetí dlužné částky do soudní úschovy Občanské vzor Návrhy
Návrh soudu na prohlášení neplatnosti obchodní korporace Korporace vzor Návrhy
Návrh soudu na přivolení s odvoláním souhlasu zákonného zástupce Občanské vzor Návrhy
Návrh soudu na přiznání svéprávnosti (emancipace) Občanské vzor Návrhy
Návrh soudu na rozhodnutí o střídavé péči o nezletilého Občanské vzor Manželství
Návrh soudu na rozšíření rozsahu společného jmění manželů Občanské vzor Manželství
Návrh soudu na schválení zastoupení člena domácnosti Občanské vzor Návrhy
Návrh soudu na snížení výživného Občanské vzor Manželství
Návrh soudu na zúžení rozsahu společného jmění manželů Občanské vzor Manželství
Návrh soudu na zvýšení výživného Občanské vzor Manželství
Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele Pracovní vzor Návrhy
Nedělitelné plnění - Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění Občanské vzor Smlouvy
Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy Občanské vzor Oznámení
Neplatné právní jednání opatrovance Občanské vzor Rodina
Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem Občanské vzor Oznámení
Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem Občanské vzor Oznámení
Neplatnost mzdového výměru Pracovní vzor Personalistika
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Pracovní vzor Personalistika
Neplatnost smlouvy - Dovolání se neplatnosti smlouvy Občanské vzor Smlouvy
Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem Pracovní vzor Výpovědi
Neplatnost závěti Občanské vzor Dědictví
Neplatnost závěti Občanské vzor Dědictví
Nepřijetí návrhu s protinávrhem Nezařazeno dopis Návrhy
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců Pracovní vzor Nařízení
Nesouhlas s okamžitým zrušením pracovního poměru se členem orgánu odborové organizace Pracovní vzor Odbory
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení
 
Daňový řád dopis Daně
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů
 
Daňový řád dopis Daně
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem
 
Daňový řád dopis Daně
Nesouhlas s prominutím dluhu Občanské vzor Závazky
Nesouhlas s převodem akcií Korporace vzor Akcie a CP
Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení Stavební vzor Stavby
Nesouhlas se zastupováním druhým z manželů Občanské vzor Manželství
Nesouhlas spotřebitele se zaplacením provize ze smlouvy o realitním zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Námitky
Nevyhovění žádosti - neomluvení nepřítomnosti zaměstnance zaměstnavatelem – bez důvodu Pracovní vzor  
Nevyhovění žádosti - neomluvení nepřítomnosti zaměstnance zaměstnavatelem – provozní důvody Pracovní vzor  
Nezahrnutí nabídky do veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku Občanské vzor Nabídky
Obchodní omluva při zásadním prodlení s termínem dodání Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za doručení neobjednaného zboží Občanské dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za chybu v dodávce zboží Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za chybu v plnění služby Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za chybu zaměstnance Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za nátlakové jednání zaměstnance Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za nedodržení lhůty Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za nedodržení termínu dodání zboží Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za nevhodné jednání zaměstnance Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za nevyřízenou objednávku Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za protiprávní jednání zaměstnance Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za špatnou kvalitu služeb Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za vadu výrobku Občanské dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za vadu výrobku Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za výrobní vadu Obchodní dopis Chyby a omyly
Obchodní omluva za zpoždění dodávky Obchodní dopis Chyby a omyly
Objednávka Občanské tiskopis Formuláře
Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké Daňový řád dopis Daně
Odložení plánované schůzky Obchodní dopis Pozvánky
Odložení valné hromady Korporace vzor Oznámení
Odměna zaměstnanci za pomoc v nouzi Pracovní dopis Odměna
Odmítnutí akceptace změny pracovní smlouvy Pracovní dopis Akceptace
Odmítnutí daru  Občanské dopis Darování a dary
Odmítnutí dědictví Občanské vzor Dědictví
Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu Občanské vzor Dědictví
Odmítnutí dědictví zástupcem dědice Občanské vzor Dědictví
Odmítnutí dědictví zmocněncem Občanské vzor Dědictví
Odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatečná kvalifikace Pracovní dopis Delegace
Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru Pracovní dopis Delegace
Odmítnutí materiální pozornosti Nezařazeno dopis Darování a dary
Odmítnutí materiální pozornosti Pracovní dopis Darování a dary
Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem Pracovní vzor Odmítnutí
Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem Pracovní dopis Odmítnutí
Odmítnutí odkazu odkazovníkem Občanské vzor Dědictví
Odmítnutí podání vysvětlení dle ZOK Korporace vzor Odmítnutí
Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK Korporace vzor Odmítnutí
Odmítnutí poskytnutí rady Nezařazeno dopis Odmítnutí
Odmítnutí poskytnutí rady Nezařazeno dopis Odmítnutí
Odmítnutí poskytnutí rady Nezařazeno dopis Odmítnutí
Odmítnutí poskytnutí rady Nezařazeno dopis Odmítnutí
Odmítnutí poskytnutí reference na výrobek Občanské dopis Doporučení
Odmítnutí poskytnutí reference na zaměstnance Pracovní dopis Doporučení
Odmítnutí povýšení zaměstnancem Pracovní dopis Odmítnutí
Odmítnutí pozvání na schůzi spolku Nezařazeno dopis Odmítnutí
Odmítnutí pozvání na večírek Nezařazeno dopis Odmítnutí
Odmítnutí prodloužení účinnosti smlouvy o realitním zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Odmítnutí převzetí likvidační podstaty věřitelem Občanské vzor Likvidace
Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem Pracovní vzor Odmítnutí
Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem Pracovní dopis Odmítnutí
Odmítnutí přijetí všimného Pracovní dopis Darování a dary
Odmítnutí přijmout opatření, o něž žádal subjekt osobních údajů GDPR vzor  
Odmítnutí rezervace apartmánu Obchodní dopis Odmítnutí
Odmítnutí rezervace ubytování Obchodní dopis Odmítnutí
Odmítnutí splnění výzvy nadřízeného Pracovní dopis Odmítnutí
Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů (často se opakující se žádost) GDPR vzor  
Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů pro zjevnou nedůvodnost GDPR vzor  
Odmítnutí vyslání zaměstnance na školení Pracovní dopis Odmítnutí
Odmítnutí zakázky Obchodní dopis Obchod
Odmítnutí zaplacení odstupného Pracovní vzor Odmítnutí
Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele Pracovní vzor Závazky
Odpor proti platebnímu rozkazu Správní vzor Úřady
Odpověď na dopis nespokojeného účastníka semináře Občanské dopis Omluvy
Odpověď na dopis nespokojeného uživatele Občanské dopis Omluvy
Odpověď na dopis nespokojeného zákazníka Občanské dopis Omluvy
Odpověď na dopis zákazníka poškozeného zaměstnancem Obchodní dopis Omluvy
Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát Pracovní vzor Personalistika
Odstoupení advokáta od zastoupení  Občanské dopis Odstoupení
Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení Autorské vzor Autorské dílo
Odstoupení od darovací smlouvy Občanské vzor Darování a dary
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek Pracovní vzor Odpovědnost
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci Pracovní vzor Odpovědnost
Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem Pracovní vzor Odstoupení
Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem Pracovní vzor Odstoupení
Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem Pracovní vzor Odstoupení
Odstoupení od projektu  Obchodní dopis Odstoupení
Odstoupení od smlouvy kupní Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení od smlouvy o dílo Občanské vzor Dílo
Odstoupení od smlouvy o finanční službě Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor - sjednáno do konce roku 2013 Občanské vzor Nájem
Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování pro nepředání informací  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Odstoupení od smlouvy o ubytování Občanské vzor Nájem
Odstoupení od smlouvy o životním pojištění Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení od spotřebitelské smlouvy Občanské vzor Odstoupení
Odstoupení správce pozůstalosti z funkce Občanské vzor Dědictví
Odstoupení z funkce člena představenstva Korporace vzor Odstoupení
Odstoupení z funkce jednatele Korporace vzor Odstoupení
Odstoupení z funkce likvidátora Korporace vzor Likvidace
Odstoupení z funkce předsedy představenstva Korporace vzor Odstoupení
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – návrh změny - 2 Pracovní vzor Návrhy
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – odvolání z funkce - 1 Pracovní vzor Odvolání
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – projednání výpovědi - 3 Pracovní vzor Návrhy
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – výpověď z PP - 4 Pracovní vzor Personalistika
Odvolání nabídky smlouvy Občanské vzor Odvolání
Odvolání odkazu Občanské vzor Dědictví
Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu Živnostenské vzor Odvolání
Odvolání plné moci zmocněnci Občanské vzor Odvolání
Odvolání poskytnutého souhlasu GDPR vzor  
Odvolání proti daňové atrakci Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti daňové atrakci Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti daňové atrakci Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti daňové dražební vyhlášce Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti registraci k dani z moci úřední Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace Správní vzor Odvolání
Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti rozsudku v korporátním sporu Korporace vzor Odvolání
Odvolání proti rozsudku v občanskoprávním sporu Občanské vzor Odvolání
Odvolání proti stanovené ceně nemovité věci pro daňovou dražbu Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole Správní vzor Odvolání
Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku Daňový řád dopis Daně
Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času Daňový řád dopis Daně
Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností Pracovní vzor Odvolání
Odvolání souhlasu k užití jména člověka v názvu právnické osoby  Občanské vzor Odvolání
Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení GDPR vzor Odvolání
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou Pracovní vzor Odvolání
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let Pracovní vzor Odvolání
Odvolání souhlasu s pitvou Občanské vzor Odvolání
Odvolání souhlasu se zásahem do integrity člověka Občanské vzor Odvolání
Odvolání souhlasu se zobrazením podobizny člověka Občanské vzor Odvolání
Odvolání správce svěřeneckého fondu Občanské vzor Odvolání
Odvolání valné hromady Korporace vzor Odvolání
Odvolání veřejné nabídky Občanské vzor Nabídky
Odvolání výpovědi zaměstnancem Pracovní vzor Odvolání
Odvolání výpovědi zaměstnavatelem Pracovní vzor Odvolání
Odvolání z funkce Pracovní vzor Odvolání
Odvolání z funkce likvidátora Občanské vzor Odvolání
Odvolání zmocnění realitního zprostředkovatele  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Odvolání zvláštní plné moci zmocněnci Občanské vzor Odvolání
Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů GDPR vzor  
Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu GDPR vzor  
Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu s důvodem zpoždění oh GDPR vzor  
Ohlášení užívání veřejného prostranství Správní vzor Oznámení
Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti Pracovní vzor Personalistika
Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti Pracovní vzor Personalistika
Okamžité zrušení pracovního poměru s pověřencem GDPR vzor  
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy Pracovní vzor Personalistika
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu Pracovní vzor Personalistika
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro zvlášť hrubé porušení kázně Pracovní vzor Personalistika
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem Pracovní vzor Personalistika
Omluva lékaře za chybu Občanské dopis Omluvy
Omluva lékaři pacientem Občanské dopis Omluvy
Omluva neschopnosti dostát jinému závazku Obchodní dopis Obchod
Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu Daňový řád dopis Daně
Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu Daňový řád dopis Daně
Omluva škodu způsobenou svěřenou osobou Občanské dopis Odpovědnost
Omluva z úředního jednání Občanské dopis Omluvy
Omluva za delikt osoby ve vlastní péči Občanské dopis Omluvy
Omluva za deliktní chování zaměstnance Pracovní dopis Omluvy
Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení Občanské dopis Omluvy
Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení Občanské dopis Omluvy
Omluva za chybné řídící rozhodnutí Pracovní dopis Chyby a omyly
Omluva za chybu v seznamu hostů Obchodní dopis Omluvy
Omluva za chybu ve vyúčtování Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu  Obchodní dopis Chyby a omyly
Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu  Obchodní dopis Chyby a omyly
Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu  Obchodní dopis Chyby a omyly
Omluva za neúplnost plnění smlouvy Obchodní dopis Obchod
Omluva za nevhodné opuštění místnosti Nezařazeno dopis Omluvy
Omluva za nevyžádanou reklamu Obchodní dopis Marketing
Omluva za omylem vystavenou fakturu Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Omluva za písařskou chybu Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Omluva za poskytnutí nesprávné informace Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Omluva za poskytnutí neúplné informace Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Omluva za poškození cizí věci Občanské dopis Odpovědnost
Omluva za poškození majetku Občanské dopis Odpovědnost
Omluva za poškození zdraví Občanské dopis Odpovědnost
Omluva za pozdní platbu Občanské dopis Omluvy
Omluva za pozdní platbu Občanské dopis Omluvy
Omluva za pozdní platbu Obchodní dopis Omluvy
Omluva za pozdní zaplacení splátku dluhu Občanské dopis Omluvy
Omluva za stížnost na prodavače s diplomatickou obranou Obchodní dopis Omluvy
Omluva za svěřenou osobu Občanské dopis Omluvy
Omluva za špatně provedenou službu Obchodní dopis Obchod
Omluva za tiskovou chybu Obchodní dopis Chyby a omyly
Omluva za účetní chybu Nezařazeno dopis Omluvy
Omluva za urážku Občanské dopis Omluvy
Omluva za útočné jednání Občanské dopis Omluvy
Omluva za vlastní chybu na daňovém dokladu Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Omluva za zmeškání termínu úředního podání Nezařazeno dopis Omluvy
Omluva za způsobení citové újmy Občanské dopis Omluvy
Omluva za způsobenou smrt Občanské dopis Omluvy
Omluva za zrušení schůzky pro nepředvídatelný důvod Nezařazeno dopis Omluvy
Omluva za zrušení schůzky z jiného důvodu Nezařazeno dopis Omluvy
Omluva zaměstnanci Pracovní dopis Omluvy
Omluva zaměstnancům za chybu v manažerském rozhodnutí Pracovní dopis Omluvy
Omluva zaměstnancům za tvrdé jednání Pracovní dopis Omluvy
Omluva zaměstnancům za zpoždění výplat Pracovní dopis Omluvy
Omluva zaměstnavateli Pracovní dopis Omluvy
Omluva ze schůze nebo meetingu Obchodní dopis Omluvy
Omluvenka žáka z vyučování na celý den Nezařazeno dopis Omluvy
Omluvenka žáka z vyučování na jednu hodinu Nezařazeno dopis Omluvy
Opakovaná výzva k úhradě pohledávky Občanské dopis Výzvy
Opakovaná žádost o informaci k produktu nebo službě Občanské dopis Obchod
Opakovaný návrh na zlepšení prodejů oddělení Obchodní dopis Návrhy
Oprava vad daňového podání Daňový řád dopis Daně
Organizační řád obchodní společnosti Pracovní vzor Nařízení
Organizační schéma obchodní společnosti Pracovní vzor Nařízení
Oslovení potenciálního zaměstnavatele - Žádost o zaměstnání Pracovní dopis Personalistika
Oznámení agentuře práce o budoucím vyslání zaměstnance do jiné země EU Pracovní vzor  
Oznámení celozávodní dovolené ve významném dnu Pracovní dopis Oznámení
Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně Daňový řád dopis Daně
Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek Daňový řád dopis Daně
Oznámení drobného zpoždění dodávané služby Obchodní dopis Objednávky
Oznámení druhému z manželů, že mu zaniká nájemní právo k bytu v bytovém družstvu Korporace vzor Manželství
Oznámení firemního jubilea s pozvánkou na oslavu Obchodní dopis Marketing
Oznámení hromadného propouštění zaměstnancům Pracovní dopis Oznámení
Oznámení jednoho z manželů, že trvale opouští domácnost Občanské vzor Byty
Oznámení narození dítěte Nezařazeno dopis Oznámení
Oznámení narození dítěte Nezařazeno dopis Oznámení
Oznámení nepřítomnosti v kanceláři Obchodní dopis Obchod
Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání Daňový řád dopis Daně
Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání Daňový řád dopis Daně
Oznámení o celopodnikové letní dovolené Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy Pracovní vzor Oznámení
Oznámení o důchodu zaměstnance Pracovní dopis Gratulace
Oznámení o důchodu zaměstnance Pracovní dopis Gratulace
Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení o jiných vadách nemovitosti v daňové exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení o konání maturitního večírku  Nezařazeno dopis Oznámení
Oznámení o konání sportovní akce Nezařazeno dopis Oznámení
Oznámení o konání třídního srazu Nezařazeno dopis Oznámení
Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen Pracovní vzor Oznámení
Oznámení o krádeži osobních věcí Pracovní vzor Odpovědnost
Oznámení o možném propouštění Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o možném ukončení smlouvy Obchodní dopis Oznámení
Oznámení o možnosti spoření zaměstnanců  Pracovní dopis Návrhy
Oznámení o možnosti získání bonusu Obchodní dopis Marketing
Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele Pracovní vzor Oznámení
Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení o nedostatku práce ve firmě Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o nemoci zaměstnance Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o nemožném provedení úhrady Obchodní dopis Oznámení
Oznámení o nemožném vyřízení objednávky Obchodní dopis Objednávky
Oznámení o nemožném vyřízení objednávky z akční nabídky Obchodní dopis Objednávky
Oznámení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání Pracovní dopis Odmítnutí
Oznámení o neúplném doručení zásilky Občanské dopis Odmítnutí
Oznámení o neúplném vyřízení objednávky Občanské dopis Objednávky
Oznámení o nezaplacené pravidelné splátce Obchodní dopis Oznámení
Oznámení o nezaplacené splátce zaměstnancem Pracovní dopis Personalistika
Oznámení o odběrech jen na základě složené zálohy Obchodní dopis Obchod
Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu Správní vzor Osobní údaje
Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu Správní vzor Osobní údaje
Oznámení o odhlášení psa od poplatku Správní vzor Oznámení
Oznámení o odchodu do důchodu zaměstnancem Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o odložení svatby Občanské dopis Manželství
Oznámení o odvolání dobrovolnické pomoci Občanské dopis Odvolání
Oznámení o odvolání z funkce jednatele realitního zprostředkovatele  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Oznámení o omezení produkce a distribuce zboží Obchodní dopis Obchod
Oznámení o postoupení pohledávek Občanské vzor  
Oznámení o postoupení pohledávky více osobám Občanské vzor Oznámení
Oznámení o pozastavení poskytování zaměstnaneckých výhod Pracovní dopis Odměna
Oznámení o provedené expedici zboží a termínu jeho doručení Obchodní dopis Objednávky
Oznámení o předání obchodního kontaktu Obchodní dopis Obchod
Oznámení o přeložení zaměstnance Pracovní dopis Nařízení
Oznámení o přeložení zaměstnance do jiného místa práce Pracovní dopis Nařízení
Oznámení o přestěhování provozovny - daňové Daňový řád dopis Daně
Oznámení o přihlášení psa k poplatku Správní vzor Oznámení
Oznámení o přijetí nového člena prodejního týmu Pracovní dopis Obchod
Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu Daňový řád vzor Byty
Oznámení o přijetí organizačního opatření Obchodní dopis Nařízení
Oznámení o přijetí organizačního opatření Pracovní dopis Nařízení
Oznámení o přijetí reklamace Občanské dopis Akceptace
Oznámení o realizaci úsporných plánů Pracovní dopis Obchod
Oznámení o rozhodnutí nevyplacení mimořádné odměny Pracovní dopis Odměna
Oznámení o rozvodu manželství Občanské dopis Oznámení
Oznámení o rozvodu manželství Občanské dopis Oznámení
Oznámení o rozvodu manželství Občanské dopis Oznámení
Oznámení o rozvodu manželství Občanské dopis Oznámení
Oznámení o řešení konfliktu na pracovišti Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o schválení návrhu Obchodní dopis Akceptace
Oznámení o snížené výši plněné škody zaměstnanci Pracovní vzor Odpovědnost
Oznámení o snížení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení o snížení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení o snížení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení o snížení cen s pozvánkou na společenskou akci Obchodní dopis Marketing
Oznámení o snížení cen v e-shopu Obchodní dopis Marketing
Oznámení o termínu a místu konání školení Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o tragické smrti zaměstnance Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o trvání nevyrovnaného dluhu Občanské dopis Oznámení
Oznámení o ukončení mandátu zmocněnce pro doručování
 
Daňový řád dopis Daně
Oznámení o ukončení obchodní spolupráce Obchodní dopis Obchod
Oznámení o ukončení právního zastoupení Správní vzor Oznámení
Oznámení o určení daňové platby plátcem Daňový řád dopis Daně
Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou Daňový řád dopis Daně
Oznámení o určení zastupující osoby - zmocněnce Daňový řád dopis Daně
Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku Daňový řád dopis Daně
Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého Daňový řád dopis Daně
Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí Daňový řád dopis Daně
Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno Daňový řád dopis Daně
Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá
 
Daňový řád dopis Daně
Oznámení o vánočním volnu zaměstnancům Pracovní dopis Oznámení
Oznámení o vydědění potomka Občanské dopis Dědictví
Oznámení o vydržení věci movité Občanské vzor Nároky
Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení Pracovní vzor Oznámení
Oznámení o vyřízení reklamace opravou Občanské dopis Akceptace
Oznámení o vyřízení reklamace opravou Občanské dopis Akceptace
Oznámení o vyřízení reklamace slevou Občanské dopis Akceptace
Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou Pracovní vzor Oznámení
Oznámení o využití provozních výnosů Obchodní dopis Oznámení
Oznámení o využití provozních výnosů Obchodní dopis Oznámení
Oznámení o využití sponzorského daru Občanské dopis Darování a dary
Oznámení o vzniku škody na odložených věcech zaměstnance Pracovní vzor Odpovědnost
Oznámení o zadržení věci a důvodu Občanské vzor Nároky
Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani Daňový řád dopis Daně
Oznámení o zákazu kouření na pracovišti Pracovní dopis Nařízení
Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení Pracovní vzor Odmítnutí
Oznámení o zániku pohledávky Občanské vzor Oznámení
Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové Daňový řád dopis Daně
Oznámení o započetí výkonu zástavního práva Občanské vzor Oznámení
Oznámení o zařazení distributora do méně výhodné provizní skupiny Obchodní dopis Obchod
Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu Pracovní vzor Odměna
Oznámení o změně příjmení po rozvodu Matriční vzor Osobní údaje
Oznámení o změně telefonního čísla Nezařazeno dopis Osobní údaje
Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – bývalý vlastník Občanské vzor Byty
Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – nový vlastník Občanské vzor Byty
Oznámení o změně způsobu výkonu zástavního práva Občanské vzor Oznámení
Oznámení o zrušení nabídky smlouvy Občanské vzor Oznámení
Oznámení o zrušení pobočky Obchodní dopis Obchod
Oznámení o zrušení provozovny - daňové Daňový řád dopis Daně
Oznámení o zrušení sňatku jedním ze snoubenců na poslední chvíli Občanské dopis Manželství
Oznámení o zřízení provozovny - daňové Daňový řád dopis Daně
Oznámení o zvýšení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení obnovení všech živnosti správci daně Daňový řád dopis Daně
Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů Pracovní vzor Odbory
Oznámení opravy chyb na daňovém dokladu s omluvou Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Oznámení otevření nového obchodu Obchodní dopis Marketing
Oznámení otevření nového obchodu Obchodní dopis Marketing
Oznámení otevření nových poboček Obchodní dopis Marketing
Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení plátce mzdy o ukončení zaměstnávání daňového dlužníka v exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení povinného školení zaměstnanců Pracovní dopis Oznámení
Oznámení povinného školení zaměstnanců Pracovní dopis Oznámení
Oznámení pracovní příležitosti Pracovní dopis Nabídky
Oznámení právního jednání po výzvě správce daně Daňový řád dopis Daně
Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové Daňový řád dopis Daně
Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové Daňový řád dopis Daně
Oznámení přestěhování prodejny Obchodní dopis Marketing
Oznámení přestěhování prodejny se speciální nabídkou slev Obchodní dopis Marketing
Oznámení skončení pobírání příjmu Daňový řád dopis Daně
Oznámení sňatku v tisku Občanské dopis Manželství
Oznámení snížení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení snížení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení snížení cen u vybraných produktů e-shopu Obchodní dopis Marketing
Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat Pracovní vzor Odmítnutí
Oznámení termínu nástupu do zaměstnání vybranému kandidátovi   Pracovní dopis Oznámení
Oznámení účastníka veřejné soutěže o přijetí nabídky Občanské vzor Akceptace
Oznámení úmrtí člena rodiny Občanské dopis Oznámení
Oznámení úmrtí člena rodiny  Občanské dopis Oznámení
Oznámení úmrtí člena zájmového spolku  Nezařazeno dopis Oznámení
Oznámení úmrtí kolegy zaměstnancům Pracovní dopis Oznámení
Oznámení úmrtí vlivné osoby  Nezařazeno dopis Oznámení
Oznámení úřadu o porušení zákonných povinností realitního zprostředkovatele  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Oznámení vítěze veřejné soutěže Veřejné zakázky dopis Oznámení
Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže  Pracovní dopis Oznámení
Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže  Pracovní dopis Oznámení
Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce Občanské vzor Byty
Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek Pracovní dopis Oznámení
Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek Pracovní dopis Oznámení
Oznámení volného pracovního místa Pracovní dopis Nabídky
Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně Daňový řád dopis Daně
Oznámení zaměstnance o odchodu do důchodu Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnance pod vlivem bossingu Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce Pracovní vzor Oznámení
Oznámení zaměstnanci o odchodu do důchodu Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na tom, aby dále konal svou práci Pracovní vzor Oznámení
Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnancům o pozastavení rozvojových investic Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnancům, že dochází k destabilizaci firmy Pracovní dopis Oznámení
Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru Pracovní vzor Oznámení
Oznámení zaměstnavatele odborové organizaci, že okamžité zrušení pracovního poměru je oprávněné, lhů Pracovní vzor Námitky
Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce Pracovní vzor Oznámení
Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván Pracovní vzor Nároky
Oznámení zaslání opravného daňového přiznání Daňový řád dopis Daně
Oznámení zaslání opravného vyúčtování Daňový řád dopis Daně
Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zmocněnci Správní vzor Odvolání
Oznámení závad na pracovišti Pracovní vzor Oznámení
Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně Daňový řád dopis Daně
Oznámení změny adresy provozovny s výhodnou nabídkou Obchodní dopis Marketing
Oznámení změny adresy sídla fírmy Obchodní dopis Obchod
Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům Obchodní dopis Obchod
Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům Obchodní dopis Obchod
Oznámení změny identifikačních údajů zaměstnancům Obchodní dopis Osobní údaje
Oznámení změny názvu firmy zákazníkům Obchodní dopis Marketing
Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - po sloučení Obchodní dopis Marketing
Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci Daňový řád dopis Daně
Oznámení změny termínu schůzky osobního pohovoru Pracovní dopis Oznámení
Oznámení změny tradičního názvu firmy zaměstnancům Obchodní dopis Osobní údaje
Oznámení změny tradičního sídla firmy zaměstnancům Obchodní dopis Osobní údaje
Oznámení změny účtu plátce daně Daňový řád dopis Daně
Oznámení změny údajů člena družstva Korporace vzor Osobní údaje
Oznámení změny v poplatcích zákazníků za provozní služby Obchodní dopis Oznámení
Oznámení zmocněnce o vypovězení plné moci Správní vzor Oznámení
Oznámení zvláštního režimu Daňový řád vzor Daně
Oznámení zvýšení cen Občanské dopis Marketing
Oznámení zvýšení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení zvýšení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení zvýšení cen Obchodní dopis Marketing
Oznámení zvýšení cen některých produktů Obchodní dopis Marketing
Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán Pracovní vzor Oznámení
Oznámení, že za volno poskytnuté ke  zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda Pracovní vzor Odměna
Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu Obchodní dopis Obchod
Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu Obchodní dopis Obchod
Oznámení, že zmocněná osoba byla oznámena Daňový řád dopis Daně
Oznamovací povinnost správce příjemcům při změně zpracovávaných údajů subjektu GDPR vzor  
Paragon Daňový řád tiskopis Formuláře
Personální akvizice nejlepších studentů Pracovní dopis Návrhy
Petice Petiční vzor Petice
Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice Petiční vzor Petice
Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem Petiční vzor Petice
Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady Korporace vzor  
Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady Korporace vzor  
Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem Pracovní vzor Personalistika
Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti Korporace vzor Závazky
Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem Pracovní vzor Akceptace
Písemný návrh pracovní smlouvy Pracovní vzor Návrhy
Písemný souhlas zaměstnance s doručováním do datové schránky Pracovní vzor  
Písemný souhlas zaměstnavatele s doručováním od zaměstnance do datové schránky Pracovní vzor  
Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu Občanské vzor Plná moc
Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci Občanské vzor Plná moc
Plná moc generální v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Plná moc k odmítnutí dědictví zmocněncem Občanské vzor Dědictví
Plná moc k převodu motorového vozidla Občanské vzor Plná moc
Plná moc k uzavření manželství zástupcem Občanské vzor Manželství
Plná moc k vyřízení dědictví zmocněncem Občanské vzor Dědictví
Plná moc k zastoupení na valné hromadě Korporace vzor Plná moc
Plná moc obecného zmocněnce Občanské vzor Plná moc
Plná moc pověřenci GDPR pro zastupování GDPR vzor  
Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc Správní vzor Dědictví
Plná moc pro dědické řízení - vybrané právní jednání Správní vzor Dědictví
Plná moc pro jedno daňové právní jednání Daňový řád dopis Daně
Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená
 
Daňový řád dopis Daně
Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená
 
Daňový řád dopis Daně
Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Plná moc pro přístup do daňové informační schránky Daňový řád dopis Daně
Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení Stavební vzor Plná moc
Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva Korporace vzor Plná moc
Plná moc pro zastupování na valné hromadě Korporace vzor Plná moc
Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem Ústavní vzor Plná moc
Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem Ústavní vzor Plná moc
Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
 
Daňový řád dopis Daně
Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem
 
Daňový řád dopis Daně
Plná moc pro zrušení informační daňové schránky Daňový řád dopis Daně
Plná moc pro zřízení informační daňové schránky Daňový řád dopis Daně
Plná moc udělená patentovému zástupci Autorské vzor Ochranné známky
Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně Daňový řád dopis Daně
Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně Daňový řád dopis Daně
Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně Daňový řád dopis Daně
Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně Daňový řád dopis Daně
Podání následného hlášení Daňový řád dopis Daně
Podání vysvětlení správci daně Daňový řád dopis Daně
Poděkování advokátovi za dobrou službu Občanské dopis Služby
Poděkování advokátovi za vyřešení případu s dalším příkazem Občanské dopis  
Poděkování brigádníkům za vynikající práci Pracovní dopis Personalistika
Poděkování daňovému poradci za zastoupení Nezařazeno dopis Daně
Poděkování dobrovolníkům za práci Pracovní dopis  
Poděkování dodavateli za rychlou výměnu zboží Občanské dopis Obchod
Poděkování firmě za návštěvu veletrhu Obchodní dopis Marketing
Poděkování klientům za důvěru - za zemřelého Občanské dopis Vztahy
Poděkování lékaři za osobní přístup Občanské dopis Vztahy
Poděkování lékaři za rychlý zákrok Občanské dopis Vztahy
Poděkování lékaři za úspěšný zákrok Občanské dopis Vztahy
Poděkování lékařskému personálu za vynikající péči Občanské dopis Vztahy
Poděkování někomu za přivolání pomoci Nezařazeno dopis  
Poděkování nevybranému uchazeči o zaměstnání za zájem Pracovní dopis Personalistika
Poděkování příteli za výraz soucitu a podpory Občanské dopis  
Poděkování rodině za přínos zaměstnance pro firmu Pracovní dopis  
Poděkování za analýzu Obchodní dopis  
Poděkování za aplikaci doporučení Občanské dopis  
Poděkování za dar Občanské dopis Darování a dary
Poděkování za dar Občanské dopis Darování a dary
Poděkování za dar Občanské dopis Darování a dary
Poděkování za dar převzatý v nemocnici Občanské dopis Darování a dary
Poděkování za dobrou práci účetnímu Obchodní dopis  
Poděkování za dobře provedenou práci zhotoviteli Obchodní dopis  
Poděkování za dodání zboží za velmi nízké ceny Obchodní dopis  
Poděkování za doplacení úplné kupní ceny Obchodní dopis Závazky
Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli Pracovní dopis Doporučení
Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli  Pracovní dopis Doporučení
Poděkování za doporučení inovací Obchodní dopis Doporučení
Poděkování za doporučení služby Obchodní dopis Doporučení
Poděkování za doporučení zaměstnavateli Pracovní dopis Doporučení
Poděkování za dotaz k produktu Obchodní dopis  
Poděkování za dotaz na volná pracovní místa Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za komerční radu  Obchodní dopis  
Poděkování za nabídku zaměstnání Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za návštěvu výstavní expozice Obchodní dopis  
Poděkování za nevyužitou nabídku pomoci Občanské dopis Nabídky
Poděkování za obchodní omluvu Obchodní dopis Omluvy
Poděkování za objednávku Obchodní dopis Obchod
Poděkování za objednávku Obchodní dopis Obchod
Poděkování za objednávku Obchodní dopis Obchod
Poděkování za objednávku s opožděným dodáním Obchodní dopis Obchod
Poděkování za odpověď na návrh Občanské dopis  
Poděkování za osobní omluvu Občanské dopis Omluvy
Poděkování za podporu při získávání sponzorských darů Obchodní dopis Darování a dary
Poděkování za podporu při získávání veřejné zakázky Veřejné zakázky dopis  
Poděkování za pohostinství Občanské dopis  
Poděkování za pohovor nepřijatým uchazečem Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za pochvalu Pracovní dopis  
Poděkování za pomoc v nepřítomnosti Pracovní dopis  
Poděkování za poskytnuté doporučení Pracovní dopis Doporučení
Poděkování za poskytnutí obchodní informace Obchodní dopis  
Poděkování za povýšení Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za povzbuzující odpověď  Nezařazeno dopis  
Poděkování za pozvání na proběhnuvší oběd Nezařazeno dopis  
Poděkování za profesionální zdvořilost v citlivé situaci Obchodní dopis  
Poděkování za přijetí do zaměstnání Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Návrhy
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Návrhy
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Návrhy
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Návrhy
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Návrhy
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu  Nezařazeno dopis Návrhy
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu  Nezařazeno dopis Návrhy
Poděkování za radu osobního charakteru Občanské dopis  
Poděkování za reakci zaměstnavatele na životopis Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za realizovanou výstavní expozici Obchodní dopis  
Poděkování za rychlé vyřízení reklamace Občanské dopis Odpovědnost
Poděkování za rychlou reakci Občanské dopis  
Poděkování za schůzku firmě uchazečem Pracovní vzor Personalistika
Poděkování za spolupráci Obchodní dopis  
Poděkování za stížnost na zaměstnance Pracovní dopis Stížnosti
Poděkování za účast, organizaci a sponzoring sportovního klání Nezařazeno dopis Darování a dary
Poděkování za udělenou pochvalu Pracovní dopis  
Poděkování za úhradu pozdní platby Obchodní dopis Závazky
Poděkování za úhradu pozdní platby Obchodní dopis Závazky
Poděkování za úhradu zálohové faktury  Obchodní dopis Účetnictví
Poděkování za upozornění na chybu Obchodní dopis Chyby a omyly
Poděkování za upozornění na korupci Obchodní dopis  
Poděkování za upozornění na protiprávní jednání Obchodní dopis  
Poděkování za úsporný plán ekonomovi Obchodní dopis  
Poděkování za včasnou platbu Obchodní dopis Závazky
Poděkování za vydání zboží v době státního svátku Občanské dopis Obchod
Poděkování za vyjádření soucitu a podpory v těžké životní situaci Občanské dopis Porozumění
Poděkování za výjimečnou odměnu Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za vysvětlení situace ve smyslu ztráty důvěry Občanské dopis Porozumění
Poděkování za zaslání životopisu Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za zaslanou soustrast Občanské dopis  
Poděkování za zvýšení mzdy Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za zvýšení mzdy Pracovní dopis Personalistika
Poděkování za zvýšení mzdy Pracovní dopis Personalistika
Poděkování zákazníkovi za expresní platbu Obchodní dopis Závazky
Poděkování zákazníkovi za platbu ve splatnosti Obchodní dopis Závazky
Poděkování zákazníkovi za poslední splátku Obchodní dopis Závazky
Poděkování zákazníkovi za pravidelnou splátku Obchodní dopis Závazky
Poděkování zákazníkovi za první splátku Obchodní dopis Závazky
Poděkování zákazníkovi za upozornění na korupční jednání podřízeného Obchodní dopis Oznámení
Poděkování zákazníkům za zakoupení nové služby nebo zboží Obchodní dopis Marketing
Poděkování zaměstnanci za konkrétní inovativní řešení Obchodní dopis  
Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu Pracovní vzor Personalistika
Poděkování zaměstnavateli za výraz soucitu Pracovní dopis Porozumění
Podlicenční smlouva pro částečné použití díla Autorské vzor Autorské dílo
Podlicenční smlouva pro úplné použití díla Autorské vzor Autorské dílo
Podnět k opatření proti nečinnosti Správní vzor Stížnosti
Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých Pracovní vzor Oznámení
Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy Pracovní vzor Odbory
Podpisový regulativ Pracovní vzor Nařízení
Podpisový vzor zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Podpora politikovi malé strany Nezařazeno dopis  
Podpora rodině při úmrtí zaměstnance  Pracovní dopis Personalistika
Pochvala dodavateli služby Občanské dopis Služby
Pochvala dodavateli služby a zboží Občanské dopis Prodej
Pochvala kolektivnímu vyjednavači Pracovní dopis Odbory
Pochvala podřízenému úředníkovi Nezařazeno dopis Personalistika
Pochvala politikovi za hlasování pro zákon Nezařazeno dopis  
Pochvala poslanci za dosažení stanoveného cíle Nezařazeno dopis  
Pochvala řečníkovi za projev na schůzi Obchodní dopis  
Pochvala tiskovému mluvčímu za obratnou mediální reakci Obchodní dopis  
Pochvala tiskovému mluvčímu za pozitivní medializaci chyby firmy Obchodní dopis Chyby a omyly
Pochvala tiskovému mluvčímu za skvělý výkon před médii Obchodní dopis  
Pochvala zákazníka prodavačům Občanské dopis  
Pochvala zaměstnanci za ochotu k zákazníkům Občanské dopis Personalistika
Pochvala zaměstnanci za pracovní výkon Pracovní dopis Personalistika
Pochvala zaměstnancům celého oddělení Pracovní dopis Personalistika
Pochvala žákovi za zlepšení studijních výsledků Nezařazeno dopis Studenti
Pokladní kniha bez DPH A4 Daňový řád tiskopis Formuláře
Poskytnutí informací o závadách a omezeních  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Poskytnutí informací o způsobu stanovení provize  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Poskytnutí jiné rady  Nezařazeno dopis  
Poskytnutí náhrady za škodu způsobenou na odložených věcech Občanské dopis  
Poskytnutí osobní rady Nezařazeno dopis  
Poskytnutí profesní rady Nezařazeno dopis  
Poskytnutí profesní rady Nezařazeno dopis  
Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci Pracovní dopis Účetnictví
Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci Pracovní dopis Účetnictví
Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci Pracovní dopis Personalistika
Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci Pracovní dopis Personalistika
Poslední výzva k úhradě pohledávky Občanské dopis Výzvy
Postih společného jmění manželů Občanské vzor Výzvy
Potvrzení dohody - předsmluvní odpovědnost Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání Pracovní vzor Oznámení
Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa Pracovní vzor Personalistika
Potvrzení o pozbytí platnosti dlužního úpisu Občanské vzor Potvrzení
Potvrzení o předání výpisu z veřejného seznamu zájemci realitního zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Potvrzení o převzetí e-mailové zprávy Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení o převzetí svěřených věcí zaměstnancem Pracovní vzor Personalistika
Potvrzení o převzetí závdavku Občanské vzor Oznámení
Potvrzení o přijetí platby Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení o přijetí platby  Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení o přijetí zásilky Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení o přijetí zprávy  Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení o splnění vkladových povinností nadace Občanské vzor Potvrzení
Potvrzení o zaměstnání Pracovní vzor Personalistika
Potvrzení objednávky  Obchodní dopis Obchod
Potvrzení objednávky  Obchodní dopis Obchod
Potvrzení opravy chyby programu Obchodní dopis Chyby a omyly
Potvrzení opravy chyby v informaci Obchodní dopis Chyby a omyly
Potvrzení opravy chyby v inzerátu Obchodní dopis Chyby a omyly
Potvrzení opravy neúplné informace Obchodní dopis Chyby a omyly
Potvrzení poptávky Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení převzetí písemnosti Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí dokumentů ke zpracování Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí jiné zprávy Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí nabídky k zaměstnání Pracovní dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí negativní zprávy Nezařazeno dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí požadavku Nezařazeno dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí požadavku na rezervaci ubytování Obchodní dopis Objednávky
Potvrzení přijetí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Návrhy
Potvrzení přijetí zprávy ke zpracování Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí žádosti Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení přijetí životopisu Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení rezervace zboží dodavatelem Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení rozhodnutí managementu Obchodní dopis Nařízení
Potvrzení rozhodnutí managementu Obchodní dopis Nařízení
Potvrzení různých dohod Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení schůzky Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení schůzky Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení schůzky Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení schůzky  Občanské dopis Potvrzení
Potvrzení splnění delegovaného účetního úkolu Pracovní dopis Akceptace
Potvrzení telefonické dohody Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání Pracovní dopis Personalistika
Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání Pracovní vzor Personalistika
Potvrzení účasti  Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení uděleného povolení  Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení udělení oprávnění k jednání Obchodní dopis Plná moc
Potvrzení udělení oprávnění k jednání Obchodní dopis Plná moc
Potvrzení upisovateli Korporace vzor Akcie a CP
Potvrzení ústní dohody Obchodní dopis Potvrzení
Potvrzení ústní dohody  Obchodní dopis Potvrzení
Poučení o možnosti podat Námitku proti zpracování osobních údajů GDPR vzor  
Pověření pro více druhů právního jednání v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Pověření zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Pověření zaměstnance pro více druhů právního jednání v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Povolání do funkce likvidátora Občanské vzor Personalistika
Povzbuzení hospitalizovanému zaměstnanci od managementu firmy Pracovní dopis  
Povzbuzení matce hospitalizované dcery Nezařazeno dopis  
Povzbuzení někoho k pokračování ve velmi dobré práci Pracovní dopis  
Povzbuzení zákazníka k dalšímu nákupu Obchodní dopis Marketing
Povzbuzení zaměstnance k dalšímu zvýšení prodeje Pracovní dopis Personalistika
Povzbuzení zaměstnance ke zvýšení prodeje v období firemní soutěže Pracovní dopis Personalistika
Povzbuzení zaměstnanců k udržení pracovního výkonu  Pracovní dopis  
Povzbuzení zaměstnanců k udržení výkonu před dokončením zakázky  Pracovní dopis  
Povzbuzení zaměstnanců k vyššímu sezónnímu výkonu  Pracovní dopis  
Povzbuzení žáků k udržení studijních výkonů Nezařazeno dopis Studenti
Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky Občanské vzor Odmítnutí
Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou Daňový řád dopis Daně
Pozvání na třídní sraz Nezařazeno dopis Pozvánky
Pozvání na třídní sraz Nezařazeno dopis Pozvánky
Pozvánka k návštěvě klubové sportovní události Nezařazeno dopis Pozvánky
Pozvánka k výběrovému řízení pro obsazení nové pracovní pozice Pracovní dopis Personalistika
Pozvánka na členskou schůzi družstva Korporace vzor Pozvánky
Pozvánka na členskou schůzi Sociálního družstva Korporace vzor Pozvánky
Pozvánka na členskou schůzi spolku Občanské vzor Pozvánky
Pozvánka na den otevřených dveří Obchodní dopis Pozvánky
Pozvánka na firemní brainstorming Pracovní dopis Personalistika
Pozvánka na firemní předváděcí akci Obchodní dopis Marketing
Pozvánka na neformální posezení spolužáků Nezařazeno dopis Pozvánky
Pozvánka na neformální večírek zaměstnanců Pracovní dopis Personalistika
Pozvánka na pravidelné setkání specialistů Nezařazeno dopis Pozvánky
Pozvánka na pravidelnou klubovou schůzi Občanské dopis Pozvánky
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Korporace vzor Pozvánky
Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek s externím odkazem na pořad zasedání Občanské vzor Pozvánky
Pozvánka na schůzi managementu Obchodní dopis Pozvánky
Pozvánka na schůzi nájemníků Občanské dopis Byty
Pozvánka na Team Bulding Pracovní dopis Personalistika
Pozvánka na ustavující schůzi budoucí právnické osoby Korporace vzor Pozvánky
Pozvánka na ustavující schůzi spolku Občanské vzor Pozvánky
Pozvánka na V.I.P večírek Obchodní dopis Pozvánky
Pozvánka na V.I.P. ples Obchodní dopis Pozvánky
Pozvánka na valnou hromadu Korporace vzor Pozvánky
Pozvánka na valnou hromadu s informací o využití technických prostředků použitých pro konání VH Korporace vzor Pozvánky
Pozvánka na výjimečnou schůzi zaměstnanců Pracovní dopis Pozvánky
Pozvánka sponzora na akci Obchodní dopis Darování a dary
Pozvánka zákazníka na prezentaci  Obchodní dopis Marketing
Pozvánka zákazníka na výstavu Obchodní dopis Marketing
Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona Pracovní vzor Nařízení
Pracovně lékařská prohlídka - posudek Pracovní vzor Formuláře
Pracovně lékařská prohlídka - poučení zaměstnance Pracovní vzor Formuláře
Pracovně lékařská prohlídka - žádost o prohlídku Pracovní vzor Formuláře
Pracovní posudek Pracovní vzor Personalistika
Pracovní řád Pracovní vzor Nařízení
Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou Pracovní vzor Personalistika
Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou Pracovní vzor Personalistika
Pracovní smlouva na dobu určitou Pracovní vzor Personalistika
Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací Pracovní vzor Personalistika
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou Pracovní vzor Personalistika
Prekluze práva Občanské vzor Odmítnutí
Prezenční listina valné hromady akciové společnosti Korporace vzor Formuláře
Program Odborové organizace Pracovní vzor Odbory
Prohlášení kmenových listů za neplatné, výzva k odevzdání Korporace vzor Akcie a CP
Prohlášení o odstoupení člena voleného orgánu Občanské vzor Prohlášení
Prohlášení o vnesení nemovité věci jakožto nepeněžitého vkladu Korporace vzor Nemovitosti
Prohlášení realitního zprostředkovatele o předání povinných informací  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Prohlášení ručitelů – finanční závazek Občanské vzor Prohlášení
Prohlášení vlastníka všech jednotek Občanské vzor Byty
Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost neodmítá Občanské vzor Akceptace
Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost přijímá Občanské vzor Akceptace
Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu Autorské vzor Autorské dílo
Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě Daňový řád dopis Daně
Prominutí dluhu vydáním kvitance Občanské vzor Závazky
Protinávrh u nevyhovující smlouvy Obchodní dopis Návrhy
Protokol - Bezpečnost práce na montážní jámě Pracovní vzor Bezpečnost
Protokol - Bezpečnost práce na stojanové brusce Pracovní vzor Bezpečnost
Protokol - Bezpečnost práce při práci se skartátory Pracovní vzor Bezpečnost
Protokol - Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji Pracovní vzor Bezpečnost
Protokol - Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem Pracovní vzor Bezpečnost
Protokol - Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce Pracovní vzor Bezpečnost
Protokol - Bezpečnost práce při zdvihání břemen Pracovní vzor Bezpečnost
Protokol o odmítnutí převzetí písemnosti zaměstnavatelem Pracovní vzor  
Protokol o předání bytu do nájmu Občanské vzor Byty
Protokol o případech porušení zabezpečení osobních údajů GDPR vzor  
Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou Pracovní vzor Odbory
Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace Pracovní vzor Bezpečnost
Provozní řád budov Občanské vzor Bezpečnost
Průvodní dopis k daru od zaměstnavatele Občanské dopis Darování a dary
Průvodní dopis k objednávce Obchodní dopis Objednávky
Průvodní dopis k opravené faktuře Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Průvodní dopis k písemnosti ke zpracovaní Občanské dopis Oznámení
Průvodní dopis k šeku Obchodní dopis Účetnictví
Průvodní dopis k životopisu Obchodní dopis Personalistika
Průvodní dopis k životopisu Pracovní dopis Personalistika
Průvodní dopis ke kompenzačnímu daru Občanské dopis Darování a dary
Průvodní list evidovaného souhlasu GDPR vzor  
Předčasné vrácení předmětu výpůjčky Občanské vzor Smlouvy
Předložení smlouvy o pojištění odpovědnosti realitního zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Předložení smlouvy o pojištění realitního zprostředkovatele zájemci  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Předložení závěti třetí osobou Správní vzor Dědictví
Předmanželská smlouva Občanské vzor Manželství
Přerušení mateřské dovolené Pracovní vzor Oznámení
Přesunutí termínu konání maturitního večírku Nezařazeno dopis Oznámení
Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby Pracovní vzor Oznámení
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků Pracovní vzor Oznámení
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu Pracovní vzor Oznámení
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů Pracovní vzor Oznámení
Převedení zaměstnance zpět na původní práci Pracovní vzor Oznámení
Převolba člena správního orgánu Korporace vzor Odvolání
Převzetí zásilky Občanské dopis Potvrzení
Přihláška člena do Odborové organizace Pracovní vzor Odbory
Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky Daňový řád dopis Daně
Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby Daňový řád dopis Daně
Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby Daňový řád dopis Daně
Přihláška za člena družstva Korporace vzor Žádosti
Přihláška zájemce o členství v sociálním družstvu Korporace vzor Žádosti
Příjmový pokladní doklad Daňový řád tiskopis Formuláře
Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví Daňový řád tiskopis Formuláře
Přijmutí části zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí části zlepšovacího návrhu Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí čestné funkce Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí čestného členství Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí daru Občanské dopis Akceptace
Přijmutí daru Občanské dopis Akceptace
Přijmutí nabídky Občanské vzor Akceptace
Přijmutí nabídky k založení společnosti Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí nabídky ke vstupu do spolku, klubu nebo zájmové skupiny Občanské dopis Akceptace
Přijmutí nabídky obchodního partnerství Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí nabídky právních služeb Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí nabídky zaměstnání Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí nabídky zaměstnání Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí nabídky zaměstnání Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí návrhu na vylepšení Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí návrhu obsahu smlouvy Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí návrhu zaměstnance na zkvalitnění dodávek čehokoliv Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí návrhu zaměstnance pro zlepšení produktivity oddělení Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí neformálního pozvání na oběd Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí neformálního pozvání na sportovní odpoledne Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí obchodní nabídky dodavatele Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí obchodní nabídky dodavatele jakékoliv služby Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí ocenění Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí odstoupení manažera Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí odvolání z funkce Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí odvolání z funkce Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí omluvy Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí omluvy  Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pocty Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na formální společenskou akci Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na konferenci Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na konferenci s proslovem Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na neformální večírek Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na oběd  Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na oslavu významného výročí  Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na schůzi spolku Korporace dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na svatební hostinu Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na školní sraz Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na večeři Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí pozvání přednášejícího na kongres Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí reklamace s možností výměny zboží nebo vrácení peněz Občanské dopis Akceptace
Přijmutí reklamace s odesláním nového výrobku  Občanské dopis Akceptace
Přijmutí reklamace zboží poškozeného při přepravě  Občanské dopis Akceptace
Přijmutí rezignace  Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí rezignace za jiného zaměstnance Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí schůzky s potenciálním zákazníkem Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí termínu schůzky s obchodním partnerem Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí termínu schůzky s vedením společnosti Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí termínu schůzky se zahraničním zákazníkem Obchodní dopis Akceptace
Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance  Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance  Pracovní dopis Akceptace
Přijmutí významného ocenění Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Akceptace
Přijmutí zlepšovacího návrhu Nezařazeno dopis Akceptace
Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců Pracovní vzor Nařízení
Příkaz vedení firmy k dodržování čehokoliv Pracovní dopis Nařízení
Příkaz vedení firmy k elektronizaci daňových dokladů   Pracovní dopis Nařízení
Příkaz vedení firmy k manipulaci s právními dokumenty Pracovní dopis Nařízení
Příkaz vedení firmy k omezení výdajů na reprezentaci Pracovní dopis Nařízení
Příkaz vedení firmy k provedení archivace a skartace dokumentů Pracovní dopis Nařízení
Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením Pracovní vzor Odpovědnost
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky Občanské dopis Výzvy
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky Občanské dopis Výzvy
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazených splátek Občanské dopis Výzvy
Připomenutí termínu sportovního klání Nezařazeno dopis Oznámení
Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr Pracovní vzor Námitky
Příslib zaměstnání Pracovní vzor Personalistika
Rada zaměstnanců Pracovní vzor Oznámení
Rámcová kupní smlouva Občanské vzor Prodej
Rámcová smlouva o poskytování služeb Občanské vzor Služby
Reakce na inzerát s nabídkou práce Pracovní dopis Personalistika
Reakce na inzerát s nabídkou práce Pracovní dopis Personalistika
Reakce na stížnost zákazníka Občanské dopis Odpovědnost
Reakce na stížnost zákazníka Obchodní dopis Odpovědnost
Reakce na výtky zákazníka Nezařazeno dopis Odpovědnost
Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z jiné nepodložené zprávy Pracovní dopis Vysvětlení
Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z propouštění Pracovní dopis Personalistika
Reference odmítnutá - negativní zkušenost se zaměstnancem Pracovní dopis Doporučení
Reference poskytnutá brigádníkovi za dobrou práci Pracovní dopis Doporučení
Reference poskytnutá zaměstnanci za dlouhodobě skvělou práci Pracovní dopis Doporučení
Reference poskytnutá zaměstnanci za krátkodobou, ale výbornou práci Pracovní dopis Doporučení
Reference poskytnutá zaměstnanci za kvalitní, odbornou i vědeckou práci Pracovní dopis Doporučení
Referenční dopis spokojeného zákazníka Obchodní dopis Doporučení
Referenční dopis spokojeného zákazníka Obchodní dopis Doporučení
Referenční dopis spokojeného zákazníka Obchodní dopis Doporučení
Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy Občanské vzor Odmítnutí
Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení slevou Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace - Uplatnění práva na přiměřenou slevu Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - opakovaný výskyt stejné va Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace – Volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou Občanské vzor Odpovědnost
Reklamace klasifikace na školním vysvědčení Nezařazeno vzor Reklamace
Reklamace postupu správce daně Daňový řád dopis Daně
Rezervace nové publikace Občanské dopis Objednávky
Rezervace v hotelu s další extra službou Občanské dopis Objednávky
Rezervace vstupenek Obchodní dopis Objednávky
Rezervace výrobku Občanské dopis Objednávky
Rezervační smlouva – koupě zboží Občanské vzor Obchod
Rezignace pod nátlakem  Pracovní dopis Stížnosti
Rezignace z osobních důvodů  Pracovní dopis Výpovědi
Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám Rozhodčí vzor Dodatky smluv
Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s jedním rozhodcem Rozhodčí vzor Doložky do smluv
Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s třemi rozhodci Rozhodčí vzor Doložky do smluv
Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci Rozhodčí vzor Rozhodčí řízení
Rozhodčí smlouva se spotřebitelem Rozhodčí vzor Rozhodčí řízení
Rozhodnutí fyzické osoby o naložení s jejím tělem po smrti Občanské vzor  
Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod Daňový řád vzor Směrnice
Rozhodnutí o ustavení likvidační komise Daňový řád vzor Likvidace
Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise Daňový řád vzor Směrnice
Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady o výplatě podílu na zisku Korporace vzor  
Rozhodnutí vedení firmy o postupování právních dokumentů k podpisu Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o použití intranetových informací Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o provádění inventur Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov Pracovní vzor Nemovitosti
Rozhodnutí vedení firmy o řešení osobních konfliktů na pracovišti Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o změně firemní politiky Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů Pracovní dopis Nařízení
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech odměňování zaměstnanců Pracovní dopis Nařízení
Rozklad proti rozhodnutí  ústředního orgánu státní správy Správní vzor Odvolání
Rozšíření pozvání na školní sraz Nezařazeno dopis Oznámení
Rozvazovací podmínka pro případ uplatnění předkupního práva Předkupníkem Občanské vzor Nemovitosti
Sbírka listin - zaslání dokumentů Korporace vzor Účetnictví
Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly Daňový řád dopis Daně
Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci Pracovní vzor Personalistika
Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem Pracovní vzor Personalistika
Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku Pracovní vzor Odměna
Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události Pracovní vzor Odměna
Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem Pracovní vzor Akceptace
Sdělení o zastavení měsíční renty Pracovní vzor Personalistika
Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení Pracovní vzor Odmítnutí
Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem Pracovní vzor Personalistika
Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší Pracovní vzor Personalistika
Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo Pracovní vzor Odmítnutí
Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda Pracovní vzor Personalistika
Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče Pracovní vzor Personalistika
Seznam akcionářů Korporace vzor Formuláře
Seznam členů družstva Korporace vzor Formuláře
Seznam delegátů družstva Korporace vzor Formuláře
Seznam společníků Korporace vzor Formuláře
Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu Pracovní vzor Nařízení
Schválení dovolené Pracovní dopis Akceptace
Schválení dovolené Pracovní dopis Akceptace
Schválení investice do inovace kanceláře Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení jen části výdajů za služební cestu Pracovní dopis Akceptace
Schválení jiných výdajů Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení neplaceného volna Pracovní dopis Akceptace
Schválení organizačního návrhu Obchodní dopis Akceptace
Schválení požadavku na nákup DHM Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení rozpočtu Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení semináře Pracovní dopis Akceptace
Schválení termínů schůzek Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení úvěru Obchodní dopis Akceptace
Schválení výdajů Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení vzniklých výloh zaměstnance Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení žádosti Nezařazeno dopis Akceptace
Schválení žádosti o povýšení Pracovní dopis Akceptace
Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu Pracovní vzor Personalistika
Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení Pracovní vzor Personalistika
Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem Pracovní vzor Personalistika
Slib odškodnění Občanské vzor Návrhy
Směnečné prohlášení Směnečné vzor Směnky
Směnka cizí dato Směnečné vzor Směnky
Směnka cizí fixní Směnečné vzor Směnky
Směnka cizí lhůtní vista Směnečné vzor Směnky
Směnka cizí vista Směnečné vzor Směnky
Směnka vlastní dato Směnečné vzor Směnky
Směnka vlastní fixní Směnečné vzor Směnky
Směnka vlastní lhůtní vista Směnečné vzor Směnky
Směnka vlastní vista Směnečné vzor Směnky
Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele Pracovní vzor Personalistika
Směrnice prodeje stravenek Pracovní vzor Personalistika
Smlouva darovací – nemovitost Občanské vzor Darování a dary
Smlouva komisionářská Občanské vzor Smlouvy
Smlouva kupní - automobil Občanské vzor Prodej
Smlouva kupní - movitá věc Občanské vzor Prodej
Smlouva kupní - nemovitost Občanské vzor Nemovitosti
Smlouva kupní - Předávací protokol Občanské vzor Dodatky smluv
Smlouva kupní o prodeji zboží na splátky Občanské vzor Prodej
Smlouva o budoucí pracovní smlouvě Pracovní vzor Budoucí akty
Smlouva o budoucí smlouvě kupní Občanské vzor Budoucí akty
Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost Občanské vzor Budoucí akty
Smlouva o dílo Občanské vzor Dílo
Smlouva o dílo - Předávací protokol Občanské vzor Dílo
Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby Občanské vzor Dílo
Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem Občanské vzor Autorské dílo
Smlouva o důchodu Občanské vzor Rodina
Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách - Manažerská smlouva Pracovní vzor Personalistika
Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách - Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou Pracovní vzor Personalistika
Smlouva o nájmu bytu – podnájem dalším uživatelům Občanské vzor Byty
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou Občanské vzor Byty
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou Občanské vzor Byty
Smlouva o nájmu dopravního prostředku Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu movité věci Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu pozemku – parkovací místo Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání – měsíční nájemné Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – jednorázová cena nájmu Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – nájem za závazek Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výloha Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výstavní stánek Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem pořádání školení Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule (billboardu) Občanské vzor Nájem
Smlouva o nájmu služebního bytu Občanské vzor Byty
Smlouva o nápomoci při rozhodování Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o obchodním zastoupení Občanské vzor Plná moc
Smlouva o odměně za oplodnění zvířete Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o podnájmu bytu Občanské vzor Byty
Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou Občanské vzor Nájem
Smlouva o poskytnutí detektivních služeb Občanské vzor Bezpečnost
Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku  Občanské vzor Bezpečnost
Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení Občanské vzor Prodej
Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese Občanské vzor Prodej
Smlouva o provozu dopravního prostředku Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o přepravě osob Občanské vzor Služby
Smlouva o přepravě věci Občanské vzor Služby
Smlouva o převod části podílu v korporaci Korporace vzor  
Smlouva o převodu družstevního podílu Korporace vzor Smlouvy
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu Korporace vzor Byty
Smlouva o převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání Občanské vzor Nájem
Smlouva o převodu podílu v korporaci Korporace vzor Smlouvy
Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované Autorské vzor Ochranné známky
Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové Autorské vzor Ochranné známky
Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní Autorské vzor Ochranné známky
Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám Autorské vzor Ochranné známky
Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité Občanské vzor Prodej
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu Korporace vzor Smlouvy
Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu Korporace vzor Smlouvy
Smlouva o realitním zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů Občanské vzor Nároky
Smlouva o sjednání zkušební doby Pracovní vzor Personalistika
Smlouva o skladování Občanské vzor Služby
Smlouva o společnosti - dříve sdružení Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o střežení osob Občanské vzor Bezpečnost
Smlouva o tiché společnosti Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci Občanské vzor Nájem
Smlouva o úklidu kancelářských prostor Občanské vzor Služby
Smlouva o úschově Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo Občanské vzor Budoucí akty
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání pro poskytování školení Občanské vzor Budoucí akty
Smlouva o vedení účetnictví Občanské vzor Služby
Smlouva o výhradním obchodním zastoupení Občanské vzor Obchod
Smlouva o výhradním realitním zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Smlouva o výkonu funkce jednatele Korporace vzor Smlouvy
Smlouva o výkonu funkce likvidátora Korporace vzor Smlouvy
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva Korporace vzor Smlouvy
Smlouva o výměnku Občanské vzor Nájem
Smlouva o výprose - výprosa Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o výpůjčce Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o výpůjčce bytu k nepodnikatelskému užívání Občanské vzor Byty
Smlouva o zápůjčce - nepeněžní Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zápůjčce - peníze Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zpracování osobních údajů zpracovatelem  GDPR vzor  
Smlouva o zřeknutí se dědického práva Občanské vzor Dědictví
Smlouva o zřízení práva stavby Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení práva stavby Občanské vzor Nároky
Smlouva o zřízení předkupního práva s věcnými účinky Občanské vzor Nemovitosti
Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení služebnosti bytu Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení služebnosti cesty Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu Občanské vzor Smlouvy
Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu Občanské vzor Zástavy
Smlouva pachtovní - Pacht nemovitosti Občanské vzor Smlouvy
Smlouva příkazní Občanské vzor Smlouvy
Smlouva příkazní s pověřencem GDPR GDPR vzor  
Smlouva s lektorem o zajištění výuky nebo školení Občanské vzor Dílo
Smlouva směnná Občanské vzor Smlouvy
Solidární závazek - Výzva ke splnění solidárního závazku Občanské vzor Výzvy
Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě Autorské vzor Akceptace
Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy Korporace vzor Akceptace
Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti Daňový řád dopis Akceptace
Souhlas druhého manžela s ukončením nájmu společné domácnosti Občanské vzor Akceptace
Souhlas k právnímu jednání druhého z manželů Občanské vzor Akceptace
Souhlas k užití jména člověka v názvu právnické osoby Občanské vzor Akceptace
Souhlas nejvyššího orgánu korporace k rozdělení podílu Korporace vzor Akceptace
Souhlas nezletilého s přiznáním svéprávnosti na návrh zákonných zástupců Občanské vzor Rodina
Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům správce GDPR vzor Akceptace
Souhlas poskytnutý k použití údajů a fotografií zaměstnancem GDPR vzor  
Souhlas poskytnutý k propagaci použitím fotografie GDPR vzor  
Souhlas poskytnutý k zasílání emailových nabídek GDPR vzor  
Souhlas poskytnutý pro pravidelné zasílání obchodních sdělení GDPR vzor  
Souhlas poskytnutý zákonnými zástupci ke zpracování osobních údajů dítěte GDPR vzor  
Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání Občanské vzor Akceptace
Souhlas představenstva družstva s převodem družstevního podílu Korporace vzor Akceptace
Souhlas představenstva s rozdělením družstevního podílu Korporace vzor Akceptace
Souhlas rodičů k osvojení dítěte osvojitelem Občanské vzor Akceptace
Souhlas s nahlížením do písemností Exekuční vzor Akceptace
Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě Daňový řád dopis Akceptace
Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance Pracovní vzor Akceptace
Souhlas s poskytnutím příplatku nad rámec společenské smlouvy Korporace vzor Akceptace
Souhlas s umístěním sídla obchodní korporace Korporace vzor Nájem
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou
 
Daňový řád dopis Akceptace
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé Daňový řád dopis Akceptace
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
 
Daňový řád dopis Akceptace
Souhlas s pitvou Občanské vzor Akceptace
Souhlas s použitím odňaté části těla k účelům vědeckým Občanské vzor Akceptace
Souhlas s převodem akcií Korporace vzor Akceptace
Souhlas se zobrazením podoby člověka Občanské vzor Akceptace
Souhlas společníků s použitím údajů zapsaných v seznamu společníků mimo společnost Korporace vzor Akceptace
Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém říze GDPR vzor Personalistika
Souhlas vlastníka s podnájmem bytu Občanské vzor Akceptace
Souhlas všech společníků se splněním vkladové povinnosti provedením práce Korporace vzor Akceptace
Souhlas všech vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků Občanské vzor Akceptace
Souhlas zákonných zástupců s přiznáním svéprávnosti nezletilému Občanské vzor Rodina
Souhlas zákonných zástupců s výdělečnou činností nezletilého Občanské vzor Rodina
Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací GDPR vzor Odbory
Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky Pracovní vzor Akceptace
Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně Pracovní vzor Akceptace
Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně Pracovní vzor Akceptace
Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance Pracovní vzor Akceptace
Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení Daňový řád dopis Akceptace
Soustrastné povzbuzení příteli Nezařazeno dopis Porozumění
Speciální nabídka - dárek Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - dvojnásobná úspora Občanské dopis Marketing
Speciální nabídka - exklusivní cena Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - katastrofa Občanské dopis Marketing
Speciální nabídka - kdykoliv Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - konečně Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - likvidace cen Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - lokální vazba Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - množstevní bonus Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - naučte se Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - navždy Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - objevte Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - osobní motivace Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - osobní růst
 
Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - poděkování Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - pohodlí Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - poslední šance Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka – poslední šance na výhru Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - protiúčet Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - připomenutí se Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - příspěvek Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - půjčovné Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - říká se, že … Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - sen Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka – sleva jako poděkování Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - sleva za rychlou platbu Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - služba zdarma Občanské dopis Marketing
Speciální nabídka - starý za nový Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - šek Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - umanitární šok Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - univerzální Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - úspora Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - výhra
 
Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - výprodej Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - výzva k zamyšlení Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - vzorek Obchodní dopis Marketing
Speciální nabídka - vzpomínka Obchodní dopis Marketing
Společnická žaloba Korporace vzor Žaloby
Spotřebitelem neobjednané plnění Občanské vzor Reklamace
Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby Občanské vzor Reklamace
Stanovisko odborové organizace - neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího or Pracovní vzor Námitky
Stanovisko odborové organizace k neakceptování nesouhlasu se zrušením pracovního poměru zaměstnance Pracovní vzor Námitky
Stanovy Odborové organizace Pracovní vzor Odbory
Stanovy spolku Občanské vzor  
Stávka - Oznámení zaměstnavateli Pracovní dopis Oznámení
Stávkový výbor Odborové organizace Pracovní vzor Odbory
Stížnost dodavateli služby na nedostatečnou kvalifikaci jeho zaměstnanců Obchodní dopis Reklamace
Stížnost na absenci vymíněné vlastnosti výrobku Občanské dopis Reklamace
Stížnost na administrativní chybu úředníka Občanské dopis Chyby a omyly
Stížnost na bossing v zaměstnání Pracovní dopis Personalistika
Stížnost na diskriminaci uchazeče o zaměstnání Pracovní dopis Personalistika
Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení Pracovní vzor Stížnosti
Stížnost na dodání poškozeného zboží Obchodní dopis Reklamace
Stížnost na hrubý obsah televizního vysílání  Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši náhrady plnění z životní pojistky Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši plnění z havarijní pojistky Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na chybu dodavatele se ztrátou důvěry Občanské dopis Chyby a omyly
Stížnost na chybu přepravy Obchodní dopis Chyby a omyly
Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu Občanské dopis Byty
Stížnost na korupční jednání úředníka Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na lékaře pro nelidský přístup Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na místní daňové šetření v obydlí Daňový řád dopis Daně
Stížnost na nátlakové jednání nadřízeného Pracovní dopis Personalistika
Stížnost na nečinnost úřadu Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci Pracovní vzor Osobní údaje
Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí Pracovní vzor Personalistika
Stížnost na nedůstojné zacházení se zaměstnancem Pracovní dopis Personalistika
Stížnost na někoho, kdo jiného křivě obvinil Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na neprůkaznost správce daně
 
Daňový řád dopis Daně
Stížnost na nesplněnou informační povinnost rozhodce Rozhodčí vzor Rozhodčí řízení
Stížnost na neúčinnost opatření Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na neúměrné použití nátlakových metod vymahačů dluhů Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na nevhodné jednání správce daně Daňový řád dopis Daně
Stížnost na nevhodné použití nátlakových metod vymahačů dluhů Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně Daňový řád dopis Daně
Stížnost na obchodní praktiky dodavatele Obchodní dopis Obchod
Stížnost na obsah televizního vysílání Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na porušení mlčenlivosti Daňový řád dopis Daně
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek Živnostenské vzor Stížnosti
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů Živnostenské vzor Stížnosti
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou Živnostenské vzor Stížnosti
Stížnost na postup práce sociálních pracovníků při kontrole podmínek v domácnosti Občanské dopis Rodina
Stížnost na poškozený BONUS u zboží Občanské dopis Odpovědnost
Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu Daňový řád dopis Daně
Stížnost na průtahy v jednání
 
Daňový řád dopis Daně
Stížnost na rozhodnutí rady města Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na sousedské vztahy Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na společenské problémy Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení
 
Daňový řád dopis Daně
Stížnost na škodní jednání zaměstnance Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na tiskovou chybu Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na účetní chybu při inkasu Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na účetní chybu při směně Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na úředníka Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na vulgarismy v rádiovém vysílání  Nezařazeno dopis Stížnosti
Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu Daňový řád dopis Daně
Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti Pracovní dopis Personalistika
Stížnost na zaměstnavatele při porušování zaměstnaneckých práv Pracovní dopis Personalistika
Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu Občanské dopis Reklamace
Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu Občanské dopis Reklamace
Stížnost na zpoždění dopravního spojení Občanské dopis Stížnosti
Stížnost na zpožděnou objednávku Obchodní dopis Obchod
Stížnost na zpožděnou objednávku Obchodní dopis Obchod
Stížnost ombudsmanovi Občanské dopis Stížnosti
Stížnost proti postupu správce daně Daňový řád dopis Daně
Stížnost proti usnesení Policie ČR o odložení věci Správní vzor Odvolání
Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci Daňový řád dopis Daně
Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce Korporace vzor Námitky
Stvrzenka Daňový řád tiskopis Formuláře
Svolání náhradní členské schůze družstva Korporace vzor Pozvánky
Svolání náhradní valné hromady Korporace vzor Pozvánky
Svolání valné hromady při zjištění možného úpadku Korporace vzor Pozvánky
Svolání valné hromady společníkem Korporace vzor Pozvánky
Svolení autora k šíření odborných dokumentů Autorské dopis Autorské dílo
Svolení autora k znovu otištění článku Autorské dopis Autorské dílo
Svolení autora s uveřejněním článku Autorské dopis Autorské dílo
Tisková zpráva Obchodní dopis Marketing
Účet konta pracovní doby Pracovní vzor Personalistika
Udělení plné moci k zastupování Správní vzor Plná moc
Udělení procesní plné moci Správní vzor Plná moc
Ujednání do smlouvy o dílo – cena stanovená odhadem Občanské vzor Dílo
Ujednání do smlouvy o dílo – pevně stanovená cena díla Občanské vzor Dílo
Ujednání o odkladu oddělení spoluvlastnictví Občanské vzor Doložky do smluv
Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví Občanské vzor Doložky do smluv
Ukončení obchodní spolupráce odběratelem Obchodní dopis Oznámení
Ukončení obchodního partnerství Obchodní dopis Výpovědi
Ukončení odběru elektrické energie Občanské vzor Oznámení
Ukončení odběru vody Občanské vzor Oznámení
Ukončení přeložení zaměstnance Pracovní vzor Oznámení
Univerzální příjmový  - výdajový pokladní doklad Daňový řád tiskopis Formuláře
Uplatnění práva na informace dle ZOK Korporace vzor Nároky
Uplatnění práva na opravu osobních údajů GDPR vzor  
Upomínka pro plnění nefinančního závazku Občanské dopis Výzvy
Upozornění distributora, že nebude-li plnit odběry, zruší se mu licence Obchodní dopis Výzvy
Upozornění na datum splatnosti členského poplatku Občanské dopis Výzvy
Upozornění na nezaplacený poplatek člena spolku Občanské dopis Výzvy
Upozornění na protiprávní jednání souseda Občanské dopis Výzvy
Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou Pracovní vzor Personalistika
Upozornění na zpožďování plateb Obchodní dopis Výzvy
Určení čerpání náhradního volna na jiný den Pracovní vzor Oznámení
Určení osoby oprávněné k výkonu zastoupení Občanské vzor Plná moc
Určení práva zaměstnancem Pracovní vzor Personalistika
Urgence dodání zboží Občanské dopis Obchod
Urgence dodání zboží Obchodní dopis Obchod
Urgence nezaplacené pohledávky Obchodní dopis Obchod
Urgence opravy vad dodávky Občanské dopis Odpovědnost
Urgence předání plnění dle smlouvy Obchodní dopis Reklamace
Urgence předání plnění dle smlouvy - opakovaná Obchodní dopis Smlouvy
Urgence vyřízení a rozšíření objednávky Občanské dopis Objednávky
Urgence vysvětlení čehokoliv Nezařazeno dopis Oznámení
Urgence zaplacení dluhu Občanské dopis Dílo
Urgence zaplacení dluhu Občanské dopis Dílo
Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti Daňový řád dopis Daně
Uznání dluhu – dlužní úpis Občanské vzor Nájem
Uznání dluhu více vydlužitelů Občanské vzor Uznání
Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou Občanské vzor Uznání
Uznání dluhu zaměstnancem k vzniklé škodě (dlužní úpis) Pracovní vzor Odpovědnost
Uznání promlčeného práva - dluhu Občanské vzor Uznání
Veřejné oznámení Nezařazeno dopis Oznámení
Veřejné oznámení o novém obchodním partnerství Obchodní dopis Oznámení
Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon Občanské vzor Návrhy
Veřejný příslib - Příslib odměny Občanské vzor Oznámení
Vítání nového člena klubu Nezařazeno dopis Vztahy
Vítání nového člena náboženské organizace Nezařazeno dopis Vztahy
Vítání nového člena spolku Občanské dopis Vztahy
Vítání nového majoritního akcionáře ve společnosti Obchodní dopis Vztahy
Vítání nového malého akcionáře ve společnosti Obchodní dopis Vztahy
Vítání nového obchodu městským zastupitelem Nezařazeno dopis Vztahy
Vítání nového společníka obchodní společnosti Obchodní dopis Vztahy
Vítání nového studenta soukromé školy Nezařazeno dopis Studenti
Vítání nového vlastníka kolektivem zaměstnanců Pracovní dopis Vztahy
Vítání nového významného zákazníka  Obchodní dopis Vztahy
Vítání nového zaměstnance managementem Pracovní dopis Personalistika
Vítání nového zaměstnance managementem Pracovní dopis Personalistika
Vítání nového zaměstnance managementem - později Pracovní dopis Personalistika
Vnitřní předpis firmy pro osobní údaje GDPR vzor  
Volba společného zmocněnce pro doručování Správní vzor Plná moc
Volba společného zmocněnce pro zastupování Správní vzor Plná moc
Volební řád Odborové organizace Pracovní vzor Odbory
Vrácení snížené části kupní ceny kupujícímu - internetový obchod Občanské vzor Reklamace
Všeobecné obchodní podmínky „kamenné prodejny“ Občanské vzor Směrnice
Výběr znalce při zakládání společnosti Korporace vzor Návrhy
Výdajový pokladní doklad Daňový řád tiskopis Formuláře
Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví Daňový řád tiskopis Formuláře
Vydědění z důvodu neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi Občanské vzor Dědictví
Vydědění z důvodu nezájmu o zůstavitele Občanské vzor Dědictví
Vydědění z důvodu vedení trvale nezřízeného života potomka Občanské vzor Dědictví
Vydržení vlastnického práva k věci nemovité Občanské vzor Nároky
Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci Pracovní dopis Oznámení
Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci Pracovní dopis Oznámení
Vyhlášení nejlepšího prodejce Pracovní dopis Oznámení
Vyhlášení nové pracovní příležitosti Pracovní dopis Nabídky
Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky Pracovní vzor Nařízení
Vyhovění žádosti Nezařazeno dopis Akceptace
Vyhovění žádosti o výměnu akcií Korporace vzor Akceptace
Výchovné doporučení zaměstnanci - předepsané oblečení Pracovní dopis Personalistika
Vyjádření k námitce relativní neplatnosti právního jednání zaměstnance Pracovní vzor Námitky
Vyjádření uznání zaměstnanci Pracovní dopis Personalistika
Vyloučení člena z bytového družstva Korporace vzor Výpovědi
Vyloučení člena z družstva Korporace vzor Výpovědi
Vyloučení společníka – nesplnění vkladové povinnosti Korporace vzor Výpovědi
Vyloučení společníka pro nesplnění vkladové povinnosti Korporace vzor Výpovědi
Výluka ze společného jmění manželů Občanské vzor Manželství
Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnancem Pracovní vzor Smlouvy
Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem Pracovní vzor Smlouvy
Výpověď kolektivní smlouvy Pracovní vzor Odbory
Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem Pracovní vzor Personalistika
Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem Občanské vzor Nájem
Výpověď nájmu věci movité nájemcem Občanské vzor Nájem
Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem Občanské vzor Nájem
Výpověď pojistné smlouvy Občanské vzor Smlouvy
Výpověď rámcové kupní smlouvy Občanské vzor Prodej
Výpověď smlouvy o dílo Občanské vzor Dílo
Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem Občanské vzor Nájem
Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení Občanské vzor Obchod
Výpověď smlouvy o realitním zprostředkování spotřebitelem  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Výpověď smlouvy o zprostředkování Občanské vzor Smlouvy
Výpověď účasti v družstvu dědicem Korporace vzor Výpovědi
Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky Pracovní vzor Personalistika
Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností Pracovní vzor Personalistika
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti Pracovní vzor Personalistika
Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem Pracovní vzor Personalistika
Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část Pracovní vzor Personalistika
Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz Pracovní vzor Personalistika
Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem Občanské vzor Byty
Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou Občanské vzor Byty
Výpověď zaměstnancem z důvodu přechodu práv z pracovněprávních vztahů Pracovní vzor Výpovědi
Vyrozumění spoludlužníka a výzva k uplatnění námitek proti pohledávce Občanské vzor Námitky
Vyslovení nesouhlasu subjektu se zpracováním svých údajů dodavatelem GDPR vzor Doložky do smluv
Vystoupení člena z družstva Korporace vzor Odstoupení
Vystoupení společníka ze společnosti Korporace vzor Odstoupení
Vystoupení ze společnosti Korporace vzor Odstoupení
Výstraha před vyloučením z bytového družstva za závažné porušení členských povinností Korporace vzor Nájem
Výstupní lístek zaměstnance Pracovní vzor Formuláře
Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje Pracovní vzor Personalistika
Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení Pracovní vzor Personalistika
Výtka vady pohledávky Občanské vzor Výtky
Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky Pracovní vzor Personalistika
Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů Pracovní vzor Personalistika
Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného Pracovní vzor Personalistika
Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů Pracovní vzor Personalistika
Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu Pracovní vzor Personalistika
Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností Pracovní vzor Personalistika
Vyúčtování manažerské roční odměny Pracovní vzor Odměna
Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky Pracovní vzor Bezpečnost
Výzva k absolvování školení Pracovní dopis Personalistika
Výzva k doplnění kauce nájmu bytu v případě jejího oprávněného čerpání Občanské vzor Nájem
Výzva k mediální omluvě Nezařazeno dopis Omluvy
Výzva k náhradě majetkové újmy (škody) způsobené společenstvím vlastníků při opravě v jednotce Občanské vzor Byty
Výzva k náhradě nákladů při odvrácení škody (nepřikázané jednatelství) Občanské vzor Nároky
Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody Pracovní vzor Nároky
Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědnost Pracovní vzor Nároky
Výzva k náhradě škody - odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen  Pracovní vzor Nároky
Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů Pracovní vzor Nároky
Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jenž vědomě neupozornil na hrozící nebezpečí Pracovní vzor Nároky
Výzva k náhradě za obětování cizí věci k odvrácení jiné větší škody Občanské vzor Nároky
Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců Pracovní vzor Personalistika
Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného Pracovní vzor Personalistika
Výzva k odběru bezplatných vzorků Obchodní dopis Marketing
Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené Pracovní vzor Personalistika
Výzva k platbě členského poplatku Občanské dopis Výzvy
Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru Pracovní dopis Personalistika
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka Exekuční vzor Exekuce
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad Exekuční vzor Exekuce
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad Exekuční vzor Exekuce
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna Exekuční vzor Exekuce
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie Exekuční vzor Exekuce
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta Exekuční vzor Exekuce
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace Exekuční vzor Exekuce
Výzva k projednání náhradního termínu výplaty mzdy Pracovní dopis Exekuce
Výzva k předčasnému splnění dluhu Občanské vzor Výzvy
Výzva k rezignaci vedoucího pracovníka Pracovní dopis Rezignace
Výzva k účasti na charitativní akci Nezařazeno dopis Výzvy
Výzva k urgentnímu poskytnutí charitativního daru Nezařazeno dopis Darování a dary
Výzva k uvolnění advokátní úschovy Občanské dopis Výzvy
Výzva k vrácení daru Občanské dopis Darování a dary
Výzva k vrácení daru - odvolání pro nouzi Občanské vzor Darování a dary
Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu Občanské dopis Nájem
Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně Daňový řád dopis Daně
Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení Pracovní vzor Personalistika
Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení Pracovní vzor Personalistika
Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení Pracovní vzor Personalistika
Výzva k zajištění prostředků první pomoci Pracovní vzor Bezpečnost
Výzva k doložení totožnosti osoby žádající o výmaz údajů GDPR vzor  
Výzva k náhradě nákladů při jednání k užitku jiné osoby (nepřikázané jednatelství) Občanské vzor Nároky
Výzva k náhradě škody osobou, která se zavázala ke splnění závazku třetí osoby Občanské vzor Výzvy
Výzva k náhradě škody při neuzavření smlouvy Občanské vzor Odpovědnost
Výzva k náhradě škody vzniklé porušením povinností při výkonu funkce Občanské vzor Odpovědnost
Výzva k náhradě škody z majetkové újmy Občanské vzor Odpovědnost
Výzva k náhradě škody z nedodržené předsmluvní povinnosti Občanské vzor Odpovědnost
Výzva k náhradě škody způsobené osobou s duševní poruchou Občanské vzor Odpovědnost
Výzva k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů Občanské vzor Odpovědnost
Výzva k náhradě způsobené majetkové újmy (škody) Občanské vzor Nároky
Výzva k odčinění újmy způsobené porušení mlčenlivosti svědka závěti Občanské vzor Dědictví
Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu Občanské vzor Byty
Výzva k poskytování příspěvků na náklady rodinné domácnosti Občanské vzor Nároky
Výzva k předání kmenových listů za účelem jejich výměny Korporace vzor Akcie a CP
Výzva k převzetí nově vydaných akcií Korporace vzor Akcie a CP
Výzva k přiznání odměny při záchraně cizí věci (nepřikázané jednatelství) Občanské vzor Nároky
Výzva k úhradě nákladů na opravu rozhrady Občanské vzor Nároky
Výzva k vrácení daru Občanské vzor Darování a dary
Výzva k vrácení daru - odvolání pro nevděk Občanské vzor Darování a dary
Výzva k vrácení podílu na zisku Korporace vzor Odměna
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - finance Občanské vzor Výzvy
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – plody Občanské vzor Výzvy
Výzva k výmazu – právo být zapomenut – Uplatnění práva na výmaz osobních údajů GDPR vzor  
Výzva k zaplacení ceny služby Občanské vzor Služby
Výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou Občanské vzor Výzvy
Výzva k zaplacení peněžitého příplatku Korporace vzor Výzvy
Výzva k zaplacení platby za ubytování Občanské vzor Nájem
Výzva k zaplacení úroků z úroků Občanské vzor Výzvy
Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti Pracovní vzor Personalistika
Výzva ke splnění dluhu při převzetí majetku Občanské vzor Výzvy
Výzva ke splnění dluhu ručitelem Občanské vzor Výzvy
Výzva ke splnění dluhu věřitelem pro třetí osobu Občanské vzor Výzvy
Výzva ke splnění uhrazovací povinnosti v družstvu Korporace vzor Výzvy
Výzva ke splnění vkladové povinnosti Korporace vzor Výzvy
Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce Pracovní vzor Bezpečnost
Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení Pracovní vzor Bezpečnost
Výzva ke zdržení se rozšiřování podoby člověka Občanské vzor Rodina
Výzva ke změně programové skladby média Pracovní dopis Výzvy
Výzva likvidátora k poskytnutí součinnosti třetích osob Občanské vzor Likvidace
Výzva lobující společnosti Nezařazeno dopis Výzvy
Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky Pracovní vzor Personalistika
Výzva spoludlužníkovi k poskytnutí náhrady Občanské vzor Výzvy
Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti Daňový řád dopis Daně
Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení Pracovní vzor Personalistika
Výzva věřitele ke splnění dluhu ručitelem Občanské vzor Výzvy
Výzva věřitelům k přihlášení pohledávek při snížení základního kapitálu Korporace vzor Výzvy
Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem Autorské vzor Autorské dílo
Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky Pracovní vzor Personalistika
Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti Pracovní vzor Bezpečnost
Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu Pracovní vzor Bezpečnost
Vzdání se dědictví Občanské vzor Dědictví
Vzdání se odvolání Správní vzor Odmítnutí
Vzdání se pracovního místa Pracovní dopis Odmítnutí
Vzdání se pracovního místa Pracovní vzor Personalistika
Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady Korporace vzor Odmítnutí
Vzdání se předkupního práva k nemovitosti Občanské vzor Nemovitosti
Vzdání se předkupního práva k obchodnímu podílu Občanské vzor Nemovitosti
Vzdání se přednostního práva akcionáře Korporace vzor Akcie a CP
Vzdání se přednostního práva dle ZOK Korporace vzor Odmítnutí
Vzdání se veřejné prospěšnosti Občanské vzor Odmítnutí
Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy Pracovní vzor Personalistika
Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy internetového obchodu Občanské vzor Obchod
Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Pracovní vzor Bezpečnost
Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír Občanské dopis Oznámení
Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír Občanské dopis Oznámení
Zákaz uzavření smlouvy v korporaci Korporace vzor Smlouvy
Zakázkový list Občanské tiskopis Formuláře
Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat Pracovní vzor Personalistika
Zamítnutí dovolené zaměstnanci Pracovní dopis Odmítnutí
Zamítnutí dovolené zaměstnanci Pracovní dopis Odmítnutí
Zamítnutí dovolené zaměstnanci Pracovní dopis Odmítnutí
Zamítnutí požadavku na provedení finanční investice Nezařazeno dopis Odmítnutí
Zamítnutí požadavku zákazníka na slevu Občanské dopis Odmítnutí
Zamítnutí proplacení nákladů na služební cestu Pracovní dopis Odmítnutí
Zánik práva rozvedeného manžela na výživné Občanské vzor Manželství
Zánik služebnosti trvalou změnou Občanské vzor Zrušení
Zápis o jednání představenstva Korporace vzor  
Zápis z jednání valné hromady Korporace vzor  
Zápis ze zasedání spolku Občanské vzor  
Zaslání lékařské zprávy, výsledku vyšetření Nezařazeno dopis Oznámení
Zaslání soustrasti rodině zemřelého zaměstnance  Pracovní dopis Porozumění
Zastavení vydržecí doby Občanské vzor Námitky
Zástavní list Občanské vzor Zástavy
Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo Občanské vzor Smlouvy
Zástavní smlouva budoucí k věci movité Občanské vzor Smlouvy
Zástavní smlouva k nemovitosti Občanské vzor Nemovitosti
Zástavní smlouva k věci movité Občanské vzor Smlouvy
Zástavní smlouva na pohledávku Občanské vzor Smlouvy
Závdavek - Výzva k odevzdání závdavku Občanské vzor  
Závěť - Odkaz Občanské vzor Dědictví
Závěť nepsaná vlastní rukou smyslově postiženého zůstavitele Občanské vzor Dědictví
Závěť nevidomého, nepsaná vlastní rukou Občanské vzor Dědictví
Závěť s ustanovením náhradníka Občanské vzor Dědictví
Závěť vlastnoruční Občanské vzor Dědictví
Závěť vlastnoruční s podmínkou příkazu Občanské vzor Dědictví
Závěť vlastnoruční s povoláním správce pozůstalosti Občanské vzor Dědictví
Závěť vlastnoruční s podmínkou času Občanské vzor Dědictví
Záznam evidence úschov realitního zprostředkovatele  Realitní zprostředkování vzor Formuláře
Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Záznam správce o činnostech zpracování GDPR vzor  
Záznam zpracovatele o kategoriích činností zpracování pro správce GDPR vzor  
Zmocnění fyzické osobě k zastupování obchodní společnosti v orgánu jiné právnické osoby Občanské vzor Plná moc
Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou Pracovní vzor Personalistika
Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Zpětvzetí odvolání Správní vzor Odvolání
Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Zpětvzetí přihlášky člena družstva Korporace vzor  
Zpětvzetí žaloby Správní vzor Žaloby
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Korporace vzor  
Zpráva o zpeněžení zástavy Občanské vzor Oznámení
Zprostředkovatelská smlouva Občanské vzor Smlouvy
Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem Daňový řád dopis Daně
Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem Daňový řád dopis Daně
Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů Pracovní vzor Odpovědnost
Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za způsobenou škodu Pracovní vzor Odpovědnost
Zrušení členství ve spolku Občanské dopis Zrušení
Zrušení nájemní smlouvy Občanské dopis Nájem
Zrušení obchodní schůzky Obchodní dopis Zrušení
Zrušení objednávky Občanské dopis Objednávky
Zrušení objednávky Obchodní dopis Objednávky
Zrušení pobytové rezervace Občanské dopis Objednávky
Zrušení pozvání na konferenci Nezařazeno dopis Pozvánky
Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době Pracovní vzor Personalistika
Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době Pracovní vzor Personalistika
Zrušení předplatného Občanské dopis Objednávky
Zrušení předplatného Občanské dopis Objednávky
Zrušení rezervace školení Občanské dopis Objednávky
Zrušení rezervace zboží Obchodní dopis Objednávky
Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi Občanské dopis Smlouvy
Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi Občanské dopis Smlouvy
Zrušení smlouvy uzavřené na dobu života Občanské vzor Smlouvy
Zrušení úvěrového účtu klientem Nezařazeno dopis Zrušení
Zrušení úvěrového účtu klientem Nezařazeno dopis Zrušení
Zveřejnění kontaktů na press centrum Nezařazeno dopis Osobní údaje
Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky Daňový řád dopis Daně
Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu Autorské vzor Autorské dílo
Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla Autorské vzor Autorské dílo
Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla Autorské vzor Autorské dílo
Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu
 
Daňový řád dopis Daně
Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty Pracovní vzor Personalistika
Žádost k vrácení celého odstupného Pracovní vzor Personalistika
Žádost k vrácení části odstupného Pracovní vzor Personalistika
Žádost o členství Nezařazeno dopis Žádosti
Žádost o dobrovolnické služby Pracovní dopis Žádosti
Žádost o doložení kopie poskytnutého souhl GDPR vzor  
Žádost o doplacení minimální mzdy Pracovní vzor Nároky
Žádost o doplacení mzdy Pracovní vzor Nároky
Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci Pracovní vzor Nároky
Žádost o doručování do datové schránky Daňový řád dopis Daně
Žádost o dovolenou - Dovolená Pracovní tiskopis Nároky
Žádost o informaci, jak bylo naloženo s odňatým orgánem Občanské vzor Rodina
Žádost o kopii z daňového spisu Daňový řád dopis Daně
Žádost o laskavost vyučujícího profesora Nezařazeno dopis Studenti
Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů družstva Korporace vzor Žádosti
Žádost o nahlédnutí do daňového spisu Daňový řád dopis Daně
Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady Pracovní vzor Účetnictví
Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu Daňový řád dopis Daně
Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu Daňový řád dopis Daně
Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek Daňový řád dopis Daně
Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny Daňový řád dopis Daně
Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby Pracovní vzor Žádosti
Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem Pracovní vzor Nároky
Žádost o náhradu škody na odložené věci Pracovní vzor Nároky
Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav
 
Daňový řád dopis Daně
Žádost o odbornou radu Obchodní dopis Žádosti
Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek Daňový řád dopis Daně
Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu Správní vzor Rozvod
Žádost o odstranění vad Občanské dopis Reklamace
Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené Daňový řád dopis Daně
Žádost o opis z daňového spisu Daňový řád dopis Daně
Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu Nezařazeno dopis Chyby a omyly
Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností Daňový řád dopis Daně
Žádost o osobní radu Občanské dopis Žádosti
Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu Daňový řád dopis Daně
Žádost o peníze na pomoc nemocnici Občanské dopis Žádosti
Žádost o peníze na pomoc potřebným Občanské dopis Žádosti
Žádost o peníze pro nadační sbírku Občanské dopis Žádosti
Žádost o podání vysvětlení dle ZOK Korporace vzor Žádosti
Žádost o pomoc při řešení problému Občanské dopis Žádosti
Žádost o pomoc zastupitele obce Občanské dopis Žádosti
Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby Pracovní vzor Personalistika
Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy Pracovní vzor Personalistika
Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách Daňový řád dopis Daně
Žádost o posečkání se zaplacením daně Daňový řád dopis Daně
Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené Pracovní vzor Nároky
Žádost o poskytnutí další přestávky v práci Pracovní vzor Nároky
Žádost o poskytnutí informace Správní vzor Úřady
Žádost o poskytnutí náhrady za zcizené věci Pracovní vzor Nároky
Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky Nezařazeno dopis Osobní údaje
Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci Pracovní vzor Nároky
Žádost o poskytnutí přestávek na kojení Pracovní vzor Nároky
Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance Pracovní dopis Doporučení
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené Pracovní vzor Personalistika
Žádost o poskytnutí výpisu pro subjekt osobních údajů GDPR vzor  
Žádost o potvrzení o daňovém domicilu Daňový řád vzor Daně
Žádost o potvrzení o převzetí daru  Občanské dopis Darování a dary
Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu Daňový řád dopis Daně
Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu Daňový řád dopis Daně
Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně Daňový řád dopis Daně
Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu Daňový řád dopis Daně
Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce Daňový řád dopis Daně
Žádost o povolení kácení dřevin Správní vzor Úřady
Žádost o povolení kratší pracovní doby Pracovní vzor Personalistika
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství Správní vzor Úřady
Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně
 
Daňový řád dopis Daně
Žádost o prodloužení lhůty  pro doložení dokladů v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost
 
Daňový řád dopis Daně
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého Daňový řád dopis Daně
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení
 
Daňový řád dopis Daně
Žádost o prodloužení lhůty pro odstranění závad ohlášení živnosti Živnostenské vzor Žádosti
Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého Daňový řád dopis Daně
Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby Daňový řád dopis Daně
Žádost o prominutí části daně Daňový řád dopis Daně
Žádost o prominutí daně Daňový řád dopis Daně
Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí Daňový řád dopis Daně
Žádost o prominutí zmeškání lhůty Správní vzor Úřady
Žádost o předexekuční pomoc soudu Správní vzor Exekuce
Žádost o přeložení Pracovní vzor Personalistika
Žádost o přepočítání zkušební doby Pracovní vzor Personalistika
Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé Daňový řád dopis Daně
Žádost o přijetí preventivního opatření Obchodní dopis Bezpečnost
Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny Daňový řád dopis Daně
Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby Daňový řád dopis Daně
Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy Pracovní vzor Personalistika
Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení Pracovní vzor Personalistika
Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením Pracovní vzor Personalistika
Žádost o reakci na dotazník Obchodní dopis Žádosti
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou Pracovní vzor Personalistika
Žádost o sdělení dluhů a závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického práva třetí osobě Občanské vzor Byty
Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání Daňový řád dopis Daně
Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení Daňový řád dopis Daně
Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy Pracovní vzor Nároky
Žádost o sdělení, jaké osobní údaje a k jakému účelu jsou zpracovávány GDPR vzor  
Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti Exekuční vzor Exekuce
Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci Exekuční vzor Exekuce
Žádost o slevu Občanské dopis Žádosti
Žádost o souhlas s ukončením činnosti Daňový řád dopis Daně
Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí Daňový řád dopis Daně
Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti Daňový řád dopis Daně
Žádost o stanovení daňových záloh jinak Daňový řád dopis Daně
Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost Daňový řád dopis Daně
Žádost o udělení milosti Ústavní vzor Žádosti
Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti Korporace vzor Plná moc
Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností Pracovní vzor Personalistika
Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií Korporace vzor Akcie a CP
Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia Pracovní vzor Personalistika
Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru Pracovní vzor Personalistika
Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce Korporace vzor Žádosti
Žádost o úpravu pracovní doby Pracovní vzor Personalistika
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost Daňový řád dopis Daně
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost Daňový řád dopis Daně
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí Daňový řád dopis Daně
Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní Daňový řád dopis Daně
Žádost o úschovu při realitním zprostředkování  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání Daňový řád dopis Daně
Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence Matriční vzor Manželství
Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku Pracovní vzor Personalistika
Žádost o vrácení daňového přeplatku Daňový řád dopis Daně
Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet Daňový řád dopis Daně
Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce Daňový řád dopis Daně
Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou Pracovní vzor Personalistika
Žádost o vrácení přeplatku mzdy Pracovní vzor Personalistika
Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu Správní vzor Odvolání
Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu Správní vzor Odvolání
Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti Správní vzor Odvolání
Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce Daňový řád dopis Daně
Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků Korporace vzor Žádosti
Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady Korporace vzor Žádosti
Žádost o vydání matričního dokladu Správní vzor Úřady
Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení Nezařazeno dopis Studenti
Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora Exekuční vzor Exekuce
Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu Exekuční vzor Exekuce
Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva Korporace vzor Žádosti
Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů Korporace vzor Žádosti
Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva Korporace vzor Žádosti
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství Správní vzor Osobní údaje
Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu Korporace vzor Žádosti
Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti Daňový řád dopis Daně
Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání Pracovní vzor Personalistika
Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků Daňový řád dopis Daně
Žádost o vydání pracovního posudku Pracovní vzor Personalistika
Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře Korporace vzor Odpovědnost
Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru Daňový řád dopis Daně
Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru Daňový řád dopis Daně
Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání Daňový řád dopis Daně
Žádost o výměnu poškozené akcie Korporace vzor Akcie a CP
Žádost o výpis z daňového spisu Daňový řád dopis Daně
Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru Pracovní vzor Odměna
Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele Pracovní vzor Odměna
Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení Pracovní vzor Odměna
Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou Pracovní vzor Odměna
Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku Korporace vzor Odměna
Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace Pracovní vzor Personalistika
Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky Daňový řád dopis Daně
Žádost o vystavení plné moci Občanské dopis Plná moc
Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu Daňový řád dopis Daně
Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru Občanské dopis Odmítnutí
Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení Daňový řád dopis Daně
Žádost o zablokování zcizené platební karty Občanské dopis Žádosti
Žádost o zajištění náhradního stravování Pracovní vzor Personalistika
Žádost o zaplacení mzdy Pracovní vzor Odměna
Žádost o zaplacení náležícího odstupného Pracovní vzor Odměna
Žádost o zaplacení přiměřené náhrady Občanské vzor Žádosti
Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku Daňový řád dopis Daně
Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu Pracovní vzor Bezpečnost
Žádost o zaslání vzorků produktů Občanské dopis Marketing
Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě Pracovní vzor Personalistika
Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku Pracovní vzor Doporučení
Žádost o změnu místní příslušnosti Daňový řád dopis Daně
Žádost o změnu obsahu objednávky Občanské dopis Objednávky
Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob Daňový řád vzor Daně
Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob Daňový řád vzor Daně
Žádost o změnu způsobu dodání Občanské dopis Objednávky
Žádost o zrušení informační daňové schránky Daňový řád dopis Daně
Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení Daňový řád dopis Daně
Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu Občanské vzor Smlouvy
Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy Daňový řád dopis Daně
Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce Pracovní vzor Personalistika
Žádost o zrušení registrace k dani Daňový řád dopis Daně
Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu Pracovní vzor Personalistika
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění Živnostenské vzor Úřady
Žádost o zřízení informační daňové schránky Daňový řád dopis Daně
Žádost o zřízení informační daňové schránky Daňový řád dopis Daně
Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení Daňový řád dopis Daně
Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury Pracovní vzor Personalistika
Žádost opatrovníka o odvolání Občanské vzor Odvolání
Žádost postupníka o vymáhání pohledávky postupitelem Občanské vzor Závazky
Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu Daňový řád dopis Daně
Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy Daňový řád dopis Daně
Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu Daňový řád dopis Daně
Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku Daňový řád dopis Daně
Žádost těhotné o přeložení Pracovní vzor Personalistika
Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci Pracovní vzor Personalistika
Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru Pracovní vzor Personalistika
Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení Pracovní vzor Personalistika
Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance Pracovní vzor Osobní údaje
Žádost více osob o všeobecnou informaci Nezařazeno dopis Žádosti
Žádost zájemce o předložení pojistky, uzavřené pojistné smlouvy  Realitní zprostředkování vzor Nemovitosti
Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli Pracovní vzor Personalistika
Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek Pracovní vzor Personalistika
Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu Pracovní vzor Osobní údaje
Žádost zaměstnance o omluvení nepřítomnosti Pracovní vzor  
Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci Pracovní vzor Personalistika
Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnava Pracovní vzor Personalistika
Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání Pracovní vzor Odbory
Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci Pracovní vzor Personalistika
Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odb Pracovní vzor Akceptace
Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance Pracovní vzor Personalistika
Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas Pracovní vzor Nároky
Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku Pracovní vzor Nároky
Žaloba na ochranu osobnosti Občanské vzor Osobní údaje
Žaloba na vydání věci Občanské vzor Nároky
Žaloba na zrušení společnosti Korporace vzor Zrušení
Žaloba o doplacení minimální mzdy Pracovní vzor Personalistika
Žaloba o doplacení mzdy Pracovní vzor Personalistika
Žaloba o náhradu škody Občanské vzor Žaloby
Žaloba o neplatnost převedení zaměstnance na jinou práci Pracovní vzor Personalistika
Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně Pracovní vzor Personalistika
Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele Pracovní vzor Personalistika
Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace Pracovní vzor Odbory
Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy Pracovní vzor Závazky
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy Pracovní vzor Personalistika
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání Pracovní vzor Nároky
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci Pracovní vzor Nároky
Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena družstva Korporace vzor Výpovědi
Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena ze spolku Občanské vzor Výpovědi
Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení Občanské vzor Žaloby
Žaloba o vyklizení nemovitosti Občanské vzor Nemovitosti
Žaloba o vyloučení společníka Korporace vzor Výpovědi
Žaloba o zdržení se zásahů do vlastnického práva Občanské vzor Žaloby
Žaloba o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Občanské vzor Nemovitosti
Žaloba o zrušení účasti společníka ve společnosti Korporace vzor Výpovědi
Životopis v Anglickém jazyce Pracovní vzor Osobní údaje
Životopis v Českém jazyce Pracovní vzor Osobní údaje


* obsah se může proti tomuto seznamu drobně lišit, změněn může být podle aktuálního stavu legislativy nebo potřeb vydavatele