Vzor cz            úvod  I  seznam vzorů  I  koupit  I  dodání  I  kontakty

Obchodní podmínky

I. Cenové podmínky

Ceny zboží:
Seznam zboží zobrazovaný na LEGIS je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „katalog“ produktů). Katalog obsahuje prodejní cenu bez DPH nebo s DPH. Cenu objednatel odsouhlasí dokončením nákupního procesu, dodavatel cenu potvrzuje přijetím objednávky - pro případ, že by došlo k technické závadě systému při zobrazování cen na legis.cz, je cena dodavatelem odsouhlasena automaticky, nebyla-li do 24 hodin po přijetí objednávky navržena cena správná nebo jiný druh platby; takovou cenu pak objednatel přijme nebo od kupní smlouvy odstoupí.

Dopravné a způsob dodání:
Elektronické dodání - Dopravné není objednateli účtováno, produkty jsou k dispozici v osobním účtu uživatele.
Dodání s využitím dopravce - Cena za dopravu zboží k objednateli prostřednictvím České pošty s.p. není účtována, pokud není výslovně napsáno, že bude připočtena cena dobírky podle sazby České pošty s.p. ve výši 120,- Kč. Při dodání elektronicky dobírka odpadá.

Změnové ujednání u cen:
LEGIS si vyhrazuje právo změny cen v katalogu nabídek. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách.

 

II. Možnosti úhrady a vazba na způsoby dodání

Naše společnost nabízí několik možných druhů plateb tak, abyste si mohli zvolit způsob, který vám nejvíce vyhovuje:

Platba poštovní dobírkou:
Zboží bude dodáno fyzicky prostřednictvím přepravce, který od zákazníka v hotovosti vybere cenu dodaného zboží formou dobírky. Je-li zvolena dobírka, nelze dodat elektronicky. Pro objednávky u nových zákazníků si dodavatel vyhrazuje právo požadovat plnou cenu objednaného zboží platbou předem, především u objednávek přesahujících 5000 Kč vč. DPH nebo u produktů nevyrobených společností LEGIS.CZ s.r.o..

Platba kartou:
Zboží bude dodáno elektronicky po zaplacení platební kartou s využitím systému ČSOB a.s.. Peněžní prostředky jsou připsány na účet LEGIS a od této doby, nejdéle do 24 hodin je objednané zboží k dispozici ke stažení (v osobním účtu uživatele). Tento čas je pouze jako rezerva, pokud by se u nás něco přihodilo. Běžně máte objednaný SW ke stažení do 1-2 hodin v den úhrady.

Platba zálohou - převodem:
Zboží bude dodáno elektronicky (osobní účet uživatele) po zaplacení zálohy. Výzva k úhradě má splatnost 10 dnů a podkladem pro platbu je potvrzení objednávky (platební informace jsou uvedeny v potvrzení o přijetí objednávky - kdykoliv dostupné v osobním účtu užuvatele na www.legis.cz). Úhrada je možná s využitím systému ČSOB a.s.. Od okamžiku, kdy jsou peněžní prostředky připsány na účet LEGIS, objednané zboží dáme nejdéle do 24 hodin k dispozici ke stažení (v osobním účtu uživatele).


Tabulka porovnání doby dodání v závislosti na způsobu platby:


 
Slevy:

Vlastní-li zákazník slevový kupón, může jej při nákupu použít. Slevové kupóny mající omezenou dobou platnosti; za slevové kupóny, jejichž platnost vypršela nelze požadovat od LEGIS náhradu. Byla-li objednatelem provedena úhrada kupní ceny, bez použití slevového kupónu, přestože takový kupón objednatel vlastní, nelze na LEGIS vymáhat zpětné využití slevy z kupónu. Použití více kupónů pro jednu objednávku není možné, stejně tak nelze použít slevu na zlevněné zboží, slevy sčítat ani se domáhat slevy na zboží, ke kterému nebyla sleva vyhlášena.
 

III. Způsob a doba dodání zboží; předání účetních dokladů

Způsob dodání zboží:
Elektronické dodání - produkty jsou po zaplacení kupní ceny k dispozici ke stažení v elektronické podobě v osobním účtu uživatele - záložka ke stažení.
Dodání s využitím dopravce - Česká pošta s.p. - zboží je objednateli dodáno prostřednictvím pošty, fyzicky (CD-ROM + dokumentace).

Elektronické dodání je možné

Způsob dodání určuje objednatel při dokončení objednávkového procesu. Zvolený způsob dodání lze dodatečně změnit, pokud objednatel uhradí rozdíl v ceně přepravy. Je-li zboží hrazeno dobírkou a objednatel požaduje dodatečně dodání znovu elektronicky, je to možné zdarma za předpokladu, že byla uhrazena již dobírka a kupní cena připsána na účet LEGIS.

Doba dodání:
LEGIS vynakládá veškerou snahu pro zajištění rychlého a hladkého průběhu expedice a je řízeno následujícími pravidly. Termín dodání zboží je závislý na vybraném druhu platby:

Dobírka - zboží je do 48 hodin od převzetí objednávky zabaleno a předáno dopravci k dodání na adresu objednatele. Celková doba dodání v případě dobírky činí nejdéle 3 pracovních dnů. Doba dodání je určena od okamžiku přijetí objednávky LEGIS.

Bankovní převod - záloha - platba předem - dodání zboží při platbě převodem je závislé na tom, jak rychle je objednatelem zadán příkaz bance, a jak rychle banka převede peníze na účet LEGIS. V okamžiku přijetí platby naší bankou připravujeme instalační sady produktů s licenčními klíči a zboží umísťujeme do osobního účtu uživatele - ke stažení. Doba dodání je pak nejdéle 24 hodin a je počítána od okamžiku přijetí platby na účet LEGIS (počítání času od okamžiku potvrzení přijetí objednávky nebo ode dne zadání příkazu objednatelem do své banky není možné pro odpovědné určení závazku dodání LEGIS).

Karta - platební kartou - úhrada platební kartou, s využitím systému platebního terminálu pro příjem platebních karet společnosti ČSOB a.s.  platba probíhá okamžitě a online. Veškeré údaje, které zadáváte o platební kartě jsou předány bance, nikoli LEGIS. Zaplacením kartou je možné používat produkty nedéle do 24 hodin od okamžiku zaplacení. Produkty k dispozici ke stažení (v osobním účtu uživatele).

Platba kartou a převodem nabízí možnost pouze elektronického dodání. Platba dobírkou možnost elektronického dodání neumožňuje do doby zaplacení dobírky. Elektronické dodání není možné u specificky vyjmenovaných produktů. Veškeré zásilky zasílané pozemní poštou jsou odesílány jako doporučené. U objednávek, které není možné dodat v uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu dodání, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky s plnou refundací kupní ceny. Odstoupení od smlouvy při nedodržení dodací lhůty oznámuje objednatel v písemné formě na adresu info@legis.cz. Odesláním objednávky objednatel přijímá tyto obchodní podmínky a prohlašuje, že se seznámil s podmínkami používání jednotlivých produktů.
 
Dodání účetních dokladů:
Účetní doklady z objednávek doručovaných dobírkou jsou součástí dobírkové zásilky, společně se zakoupeným zbožím. Účetní doklady při dodání zboží elektronicky umisťujeme v osobním účtu uživatele - záložka "moje objednávky" - doklad je dodán ve formátu PDF.

Dodání účtenky EET (Elektronická evidence tržeb) - prodej je vyjmut z EET režimu

V době firemních dovolených distribuce software neprobíhá a to ani na již zaplacené zboží kartou nebo převodem. 
 

IV. Záruční podmínky

LEGIS poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávaného zboží záruku 24 kalendářních měsíců pro fyzické osoby nepodnikatele a 12 měsíců pro podnikatele a korporace. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží objednatelem (dobírka) nebo prvním stažením z osobního účtu uživatele (dodání elektronicky). Další podrobnosti o záručních podmínkách jednotlivých produktů jsou uvedeny v licenčních ujednání o používání software LEGIS, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, reklamačního řádu a provozního řádu LEGIS.CZ, ve smyslu uzavření kupní smlouvy s využitím prostředků komunikace na dálku. Záruka vrácení peněz se nevztahuje na funkčnost software v technickém prostředí, pro který nebyl vytvořen; poškozená datová média; použitá datová média nebo byl-li použit distribuční kód pro spuštění produktu (elektronické dodání). Obaly software mají pouze ilustrativní charakter, forma dodání datových nosičů nemusí odpovídat vyobrazení v katalogu. Případné spory mezi LEGIS.CZ s.r.o. a objednatelem budou řešeny dohodou smluvních stran. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou, kdy může objednatel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak LEGIS.CZ s.r.o. doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na naše obchodní oddělení pro vyřešení nastalé situace.

 

V. Storno objednávky

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty:
V případě, že LEGIS nedodrží dodací nebo sjednanou náhradní expediční lhůtu, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky před dodáním:
Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodáním, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky vyjma případů zaplacení.
 

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o její výklad a definici pojmů je závazný výklad smlouvy v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a to příslušnými soudy České republiky.

 

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.vzor.cz. Obchodní podmínky popisují a upravují vztah mezi provozovatelem serveru www.vzor.cz - společností LEGIS.CZ s.r.o. (dále jen „LEGIS“) na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen „objednatelem“) na straně kupujícího - tedy vámi.

Text je součástí návrhu kupní smlouvy, která navazuje na naši cenovou nabídku a dodání produktu objednaném s využitím komunikačních prostředků na dálku.

Všechny dokumenty jsou vydané v Českém jazyce.